Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

Od stycznia 2019 roku:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać:
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:
Termin wizyty mieszkańców Subregionu Ełckiego ustalany jest telefonicznie
pod nr 87 615-65-30 poniedziałek-piątek w godz. 10:00 – 14:00
lub poprzez e-mail: npp@powiat.elk.pl.
Inne informacje:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem obejmuje:
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.
Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.
Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.
Kto może skorzystać:
Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.
Forma zapisu:
Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach:
– Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa
pn.- pt. godz.08.15-16.15 tel. (22) 23 90 742
funduszsprawiedliwosci.gov.pl 2019
www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
– Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, Ełk, ul. Kościuszki 27a
Poniedziałek 12.00 – 20.00, Wtorek – Piątek 9.00 – 16.00, Sobota 8.00 – 12.00
lub TEL.: 883 240 678 – dyżur całodobowy – 7 dni w tygodniu
/Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich/

(wwim)