AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Niepubliczne szkoły dostaną środki na poprawę m.in.: warunków kształcenia

Rada Miejska w Morągu dokonała zmiany rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 przekazując środków na poprawę warunków edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej niepublicznych szkół podstawowych wpisanych do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga.

W załączniku Nr 1 do uchwały XX/315/20 Rady Miejskiej w Morągu w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 z dnia 27 listopada 2020 r. radni wprowadzili  zmiany:

W Rozdziale IV w §9 w priorytecie 3 dodali działanie 3.3: „Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej niepublicznych szkół podstawowych wpisanych do Ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga” przekazując na ten cel 40.000 zł.

Radni określili także cele szczegółowe: modernizację infrastruktury edukacyjnej w niepublicznych szkołach podstawowych wpisanych do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga, w tym w szczególności:  poprawa stanu bazy edukacyjnej w niepublicznych szkołach podstawowych; poprawa konkurencyjności i warunków kształcenia w niepublicznych szkołach podstawowych; stworzenie lepszych warunków dla wyrównania szans edukacyjnych w niepublicznych szkołach podstawowych;  zapewnienie warunków do rozwoju niepublicznych szkół podstawowych.

W Rozdziale III, §8 ust. 1 radni zapisali, że: „Zakres realizacji działań ujętych w programie uzależniony jest od wielkości środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Morąg oraz od możliwości finansowych i organizacyjnych organizacji pozarządowych. Prognozowane kwoty przeznaczone z budżetu Gminy Morąg na realizację programu współpracy w 2021 r. wynoszą ogółem 2.105.000 zł. Ostatecznie obowiązujące kwoty wskazane będą w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2021 r.”.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko— Mazurskiego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na każdy rok budżetowy opracowywany jest roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Na podstawiep ogłaszane są otwarte konkursy ofert i zawierane są umowy na realizację zadań publicznych Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi.

– W 2021 r. przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy jeden Otwarty Konkursy Ofert na wszystkie zadania wpisane do rocznego programu współpracy. W Gminie Morąg funkcjonują trzy niepubliczne szkoły podstawowe, wpisane do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga, dla których organami prowadzącymi są stowarzyszenia. Baza lokalowa tych szkół stanowi własność Gminy Morąg. Rosnące potrzeby tych szkół w zakresie drobnych remontów, czy modernizacji obiektów, zrodziły potrzebę wsparcia finansowego na poprawę warunków kształcenia i stworzenie lepszych warunków dla wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów tych szkół – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga i dodaje: – Wychodząc naprzeciw takim potrzebom tą uchwałą dodajemy działania 3.3 „Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej niepublicznych szkół podstawowych wpisanych do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga”.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!