AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nietypowa, dostosowana do sytuacji w kraju sesja miejska

Z zachowaniem wszelkich  środków ostrożności, w rękawiczkach, maseczkach, siedząc na krzesłach w bezpiecznej odległości obradowali morąscy radni miejscy. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przeciwdziałania Koronowirusowi SARS-CoV-2 wywołującego ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19.

Radni podjęli szereg uchwał ujętych w porządku obrad, m.in.: przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Morągu, informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu, sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym, informacja o sytuacji finansowej MDK oraz MBP – po 2019 r., sprawozdania z: działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu za 2019 rok, z realizacji Programu Gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY za 2019 r., z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r., z realizacji Gminnego Wspierania Rodziny w Gminie Morąg za 2019 r., podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031, zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 r., emisji obligacji, wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o., rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg, określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2020 r., wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Morąg a Gminą Łukta w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy, zmiany Uchwały Nr L/804/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Morąg Programu dla Gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne Karta Dużej Rodziny, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2020 roku., regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morąg, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lara 2014-2020.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 16 przy ul. Zamkowej w Morągu.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż: działki nr 289/1 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg,  działki nr 180/2 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg , działek gruntu nr 125/24, 125/25 i 125/26 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg, działek nr 25/1 i 25/2 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg, działki nr 31/2 poł. w obr. Ruś.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 218/4 poł. w obr. Jurki. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Morąg: działki nr 151/1, poł. w obr. Kruszewnia, gmina Morąg, działki nr 150/1, poł. w obr. Kruszewnia, gmina Morąg, działki nr 149/1, poł. w obr. Kruszewnia, gmina Morąg. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż:  działki nr 595/2 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg, lokalu użytkowego nr 2 poł. w zespole garaży na działce nr 23/14 w obr. Nr 2 m. Morąg.

Podjęcie uchwał w sprawie oddalenia skargi: z dnia 16.09.2019r., z dnia 16.10.2019r., z dnia 13.11.2019r.

Tutaj można obejrzeć retransmisję obrad sesji:

http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[44]

(red.)

error: Nie kopiuj!!!