Nowa transza funduszy jeszcze przed świętami

21 beneficjentów, w tym Gmina Morąg, zawarło umowy z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem oraz wicemarszałkiem Mironem Syczem.

Kwota dofinansowania ich projektów wynosi ponad 50 mln zł.

Umowy dotyczą czterech obszarów:
– Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur – Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw,
– Efektywność energetyczna – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna),
– Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów  – Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa oraz Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej,
– Obszary wymagające rewitalizacji – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Umowy podpisywali przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur.

LISTA PROJEKTÓW

(wwim)