AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Rada Miejska w Morągu uchwaliła nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko — Mazurskiego i obowiązuje od dnia I stycznia 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są na podstawie Rozdziału 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości określa Minister Finansów. Stawki te zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (MP z 2021 poz. 724).

Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 103,6% (wzrost o 3,6%).

Stawki określone w uchwale mieszczą się oraz są niższe od górnych stawek kwotowych podatków określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. Zakłada się, że podniesienie stawek pozwoli w niewielkim stopniu zniwelować wzrost cen po stronie wydatków (minimalne wynagrodzenie z kwoty 2 800 brutto do kwoty 3 010 brutto, rosnące wydatki na edukację i sprawy społeczne) – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga.

error: Nie kopiuj!!!