AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Rada Miejska w Morągu uchwaliła nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko —Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

– Stawki podatku od nieruchomości ustalane są na podstawie Rozdziału 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości określa Minister Finansów. Stawki te zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (MP z 2020 poz. 673).  Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 103,9% (wzrost o 3,9%).

Stawki określone w projekcie uchwały mieszczą się oraz są niższe od górnych stawek kwotowych podatków określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie. Zakłada się, że podniesienie stawek pozwoli w niewielkim stopniu zniwelować wzrost cen po stronie wydatków (minimalne wynagrodzenie z kwoty 2 600 brutto do kwoty 2 800 brutto, rosnące wydatki na edukację i sprawy społeczne) – napisał w uzasadnieniu Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

(red.)

error: Nie kopiuj!!!