Warmia i Mazury

Nowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie

Starosta Ostródzki informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie został wybrany Mariusz Bojarowski.

Mariusz Bojanowski jest m.in.: radnym miejskim w Gminie Miejskiej w Ostródzie, pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Uzasadnienie dokonanego wyboru Mariusza Bojarowskiego na stanowisko dyrektora PUP w Ostródzie:
Ofertę zatrudnienia w wyznaczonym terminie złożył 1 kandydat, który spełnił  wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu.  Do zakwalifikowania kandydatów do naboru konieczne było spełnienie wymagań niezbędnych  oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy przedłożonych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe określone w ogłoszeniu.
Oferty zatrudnienia w wyznaczonym terminie złożył 1 kandydat.
Wybrany kandydat jest kandydatem, który spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone
w ogłoszeniu.
Wykazał znajomość: obsługi komputera (MS-Office), przepisów dotyczących promocji zatrudnienia
i instytucji rynku pracy, przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, przedłożył dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie
zawodowe oraz koncepcję funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.
Kandydat spełnia również pozostałe kryteria zawarte w ogłoszeniu.

Zakres wykonywanych zadań:

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy,

dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w granicach zwykłego zarządu,

współpraca  z wydziałami Starostwa Powiatowego w Ostródzie, jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ostródzkiego, Urzędem Marszałkowskim – Woje­wódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim. Współdziałanie z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, radami rynku pracy, organizacjami pracodawców, organizacjami bezrobotnych, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi organami, organizacjami i instytucjami zajmują­cymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

wydawanie z pisemnego upoważnienia Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,

zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,

planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu,

zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

zatrudnianie, zwalnianie i wykonywanie innych czynności za pracodawcę w stosunku do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

powoływanie i odwoływanie Zastępcy,

wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem urzędu,

realizacja innych zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy i przedkładanie go Zarządowi Powiatu,

współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

(red./Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!