Warmia i Mazury

Nowy obowiązek właścicieli budynków

1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z wymogiem określonym w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, ze zm.) każdy właściciel/zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji w CEEB lub poprzez właściwy urząd miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku.

Organem odpowiedzialnym za realizację działania jest gmina. System CEEB ma na celu zebranie w jednym miejscu danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. To oznacza, że każdy budynek mieszkalny jak i niemieszkalny, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Na podstawie zebranych w CEEB danych będzie można zdiagnozować główne przyczyny zanieczyszczeń i dążyć do ich likwidacji, a tym samym wpłynąć na poprawę jakości powietrza w danej gminie jak i całym województwie.

Deklarację najłatwiej złożyć poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wystarczy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód.  Wypełniony dokument będzie można również wysłać listem lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Na złożenie deklaracji obejmujących budynki już istniejące właściciele/zarządcy tych budynków mają 12 miesięcy od 1 lipca 2021 roku, natomiast termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków zależny jest od dnia otrzymania decyzji o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku, wydawanych na podstawie art. 54 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.). Po otrzymaniu ww. decyzji właściciel budynku ma 14 dni na złożenie deklaracji.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r.  poz. 554, ze zm.) niezłożenie deklaracji w określonym terminie będzie skutkowało grzywną.

Więcej informacji można uzyskać we właściwym urzędzie gminy, na terenie której znajduje się dany budynek lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

DO POBRANIA:

– Broszura – sierpień 2021
– Ulotka nr 1
– Ulotka nr 2

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!