AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowy regulamin przyznawania nauczycielom dodatków

Rada Miejska w Morągu podjęła decyzję w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąg.

Radni zdecydowali, że: „W Uchwale Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąg w §13 uchyla się ust. 4.” Przyjęta uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga napisał:

– Treść §13 ust. 4 jest następująca: „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w projekcie organizacyjnym przysługuje za dni, w których nauczyciel nie mógł zrealizować zajęć w związku z: zawieszeniem zajęć z powodu klęsk żywiołowych, epidemii lub mrozów; wyjazdem uczniów na wycieczki, obozy itp.; chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień; udziałem nauczyciela w szkoleniu, na które został skierowany przez dyrektora szkoły; wykorzystywaniem przez nauczyciela urlopów okolicznościowych wynikających z Kodeksu Pracy; rekolekcjami; Dniem Edukacji Narodowej;  inauguracją i zakończeniem roku szkolnego; przeprowadzonym sprawdzianem w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminem w trzeciej klasie gimnazjum; zwolnieniem nauczyciela od pracy zawodowej do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.”

Przesłanką do uchylenia  §13 ust. 4 są rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzające nieważność uchwał podejmowanych przez inne kolejne rady gmin z województwa warmińsko-mazurskiego ze względu na zawarte w nich postanowienia, których treść jest podobna do postanowień zawartych właśnie w §13 ust. 4 regulaminu obowiązującego w naszej Gminie. Z wydanych rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i innych wojewodów wynika, że zgodnie z przepisem art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela rady gmin w regulaminie powinny ustalić jedynie szczegółowe warunku obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, natomiast nie mają upoważnienia do decydowania, w jakich przypadkach nauczycielowi przysługuje lub nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, gdyż przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw powinno następować wyłącznie w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.

Burmistrz Morąga zaprosił przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego w Morągu i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na spotkanie w dniu 18 sierpnia 2020 r. Oba związki nie skorzystały z możliwości spotkania, przy czym w piśmie z dnia 13 sierpnia 2020 r. wyraziły wspólnie negatywne stanowisko w tej  sprawie.

Burmistrz Morąga ponowił zaproszenie na spotkanie w celu umożliwienia przedstawienia argumentów przemawiających za uchyleniem §13 ust. 4. Ostatecznie do spotkania doszło w dniu 3 września 2020 r. Na spotkaniu przedstawiciel burmistrza podkreślił, że Burmistrz Morąga będąc organem wykonawczym Gminy Morąg ma obowiązek dostosowywania lokalnego prawa, do najnowszej linii orzeczniczej czy też rozstrzygnięć nadzorczych wojewody po to, by tworzyć dobre prawo. Jako dodatkowy argument przemawiający za uchyleniem §13 ust. 4 regulaminu wskazany został fakt, że nauczyciel w wielu sytuacjach otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe na podstawie innych przepisów czy też z tego tytułu, że te godziny w niektórych sytuacjach rzeczywiście zrealizuje. Tak więc w/w wynagrodzenie nauczyciel otrzyma pomimo braku odpowiednich zapisów w regulaminie. Ponadto, w związku z tym, że art. 35 Karty Nauczyciela nie reguluje kwestii wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, w tym m. in. art. 80 Kp, zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną i to powinno być główną wytyczną, którą należy się kierować w tej sprawie. Należy również pamiętać, że przepis §13 ust. 4 regulaminu tworzony był w zupełnie innej rzeczywistości, w której nie zakładano długotrwałego zawieszenia funkcjonowania szkół i przedszkoli z powodu klęsk żywiołowych i epidemii. Przy czym dotychczasowe doświadczenie z realizacji zdalnego nauczania w okresie kwiecień — czerwiec br. pokazuje, że uchylenie spornego zapisu dotknie niewielką liczbę nauczycieli, gdyż przeważająca liczba nauczycieli w czasie zdalnego nauczania rzeczywiście realizowała godziny ponadwymiarowe. Również przesłanka zapisana w pkt. 9 wymaga uchylenia, gdyż jest nieaktualna ze względu na zmiany wynikające z wprowadzonej reformy oświaty. Pomimo przedstawionych argumentów przedstawicielki związków zawodowych podtrzymały swoje dotychczasowe negatywne stanowisko w sprawie uchylenia §13 ust. 4 regulaminu. W związku z tym, że treść projektu uchwały została poddana procedurze uzgodnieniowej, tym samym został spełniony wymóg nałożony przepisem art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!