Nowy sekretarz gminy i kierownik promocji

Od nowego roku w Urzędzie Miejskim w Morągu nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza gminy i kierownika promocji.

Na sekretarza Gminy Morąg  Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski powołał Katarzynę Zarachowicz, dotychczasowego Kierownika Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Morągu. Katarzyna Zarachowicz będzie także pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Na Kierownika Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Morągu Burmistrz Morąga powołał Monikę Wielgolewską, która do tej pory w urzędzie odpowiadała za profil zaufany e-PUAP.

Dotychczasowy sekretarz gminy Jan Zambrzycki przeszedł na emeryturę .

Funkcję Sekretarza sprawuje Katarzyna Zarachowicz
Tel: 89 757 22 31 wew. 12

e-mail: org@morag.pl

Sekretarz zapewnia w powierzonym mu zakresie pełną realizację zadań oraz nadzoruje Wydziały i jednostki organizacyjne wykonujące te zadania.

Burmistrz w drodze zarządzenia określa Wydziały i jednostki nadzorowane przez Sekretarza.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie,

nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji radnych,

organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,

nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,

zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Urzędu,

nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez Wydziały i inne jednostki organizacyjne materiałów na sesje Rady,

nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,

wstępny przegląd korespondencji wpływającej do Urzędu i podział na Wydziały i stanowiska pracy,

prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Zarachowicz
Tel: 89 757-22-31 wew. 12
Funkcje Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich pełni Sekretarz Gminy

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1.W zakresie pracy sekretariatu:

zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi i Zastępcy,

organizowanie kontaktów interesantów z Burmistrzem i Zastępcą, kierowanie interesantów do właściwych Wydziałów,

obsługa faksu.

prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzanych w Urzędzie,

prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

W zakresie pracy punktu informacyjnego i punktu profilu zaufanego

przyjmowanie, wysyłanie oraz ewidencja korespondencji, w tym w postaci elektronicznej,

obsługa centrali telefonicznej i frankownicy,

udzielanie informacji z zakresu działania Urzędu oraz wydawanie druków,

administrowanie systemu platformy ePUAP i SERWAL,

prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany,

administrowanie stroną morag.pl,

administrowanie SRP źródło,

nadzór nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej,

W zakresie spraw organizacyjnych:

organizacja załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, prowadzenie centralnego rejestru skarg, nadzór nad prawidłową organizacją przyjęć interesantów w Urzędzie,

prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,

przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień Burmistrza dla pracowników Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych,

prowadzenie ewidencji i zbioru regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych,

prowadzenie ewidencji przepisów prawa gminnego.

W zakresie spraw kadrowych:

prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy (z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobka),

organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,

prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, za wysługę lat i innych,  planowanie i realizacja wydatków rzeczowych administracji,

prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w  Urzędzie,

prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych,  przygotowywanie materiałów i wniosków do decyzji Burmistrza,

wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Burmistrza,

współpraca z komisjami dyscyplinarnymi, oraz rzecznikiem dyscyplinarnym,

organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników samorządowych,

prowadzenie spraw dotyczących stypendiów fundowanych, umów przedwstępnych  oraz  praktyk studenckich i podyplomowych studentów szkół wyższych,

prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy i ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych,

prowadzenie spraw w zakresie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne zamiast ograniczenia wolności.

W zakresie spraw gospodarczych:

prowadzenie archiwum zakładowego, centrali telefonicznej, oraz łączności w budynku Urzędu,

prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem wydawnictw urzędowych i prasy,

zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,

planowanie i realizacja inwestycji i remontów w budynku Urzędu, oraz nadzór nad realizacją tych zadań,

realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działalności Wydziału,

gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,

zakup inwentarza ruchomego i pomocy biurowych,

prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie,

nadzór nad ochroną mienia,

zamieszczanie ogłoszeń w sprawach dotyczących Urzędu,

prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników Urzędu,

realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem Urzędu przed dostępem osób nieupoważnionych,

prowadzenie transportu własnego Urzędu,

utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz na terenie przyległym do Urzędu,

dzierżawa lokali na potrzeby Urzędu oraz organizacji pozarządowych,

prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku Gminy oraz OC pracodawcy i zarządcy dróg.

Obsługa techniczno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów:

współpraca z właściwymi merytorycznie Wydziałami w przygotowaniu materiałów pod obrady Rady i posiedzenia komisji,

podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji,

protokołowanie sesji Rady, posiedzeń komisji,

prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz jej komisji,

przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę,

przekazywanie uchwał podjętych przez Radę do Wydziałów przedkładających ich projekty,

prowadzenie rejestru interpelacji oraz odpowiedzi na interpelacje,

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, w tym: wpis do CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonywanie przewozów taksówkami,

Prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy,

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy oraz opłat za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Prowadzenie spraw z zakresu przepisów ustawy o usługach turystycznych.

W zakresie spraw dotyczących informatyki:

prowadzenie zakupu na potrzeby Urzędu sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych,

sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego, rozwojem i eksploatacją oprogramowania,

administrowanie systemem komputerowym i bazą danych, tworzenie bazy danych statystycznych.

5)ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne.

Obsługa wyborów w zakresie przewidzianym ustawami szczegółowymi.

Organizowanie referendów w zakresie przewidzianym ustawami szczegółowymi.

Organizowanie wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy (sołectw i osiedli).

Przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania.

Wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane.

Powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z Urzędu.

Ustanowienie pełnomocnictwa w sprawach o przysposobienie.

Składanie na wezwanie Sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

planowanie wydatków na utrzymanie jednostek OSP,

gospodarka sprzętem OSP

sprawowanie nadzoru nad obiektami użytkowanymi przez OSP,

współdziałanie z władzami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej i wyszkolenia jednostek OSP.

załatwianie spraw związanych z zapewnieniem członkom OSP :

bezpłatnego umundurowania,

wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

obowiązkowych badań lekarskich,

ubezpieczenia (od nieszczęśliwych wypadków).

Planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarów , klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń na obszarze gminy.

W zakresie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych:

przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz ich wydawanie,

opracowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych, współdziałanie z biurami meldunkowymi, Urzędami Stanu Cywilnego, zakładami karnymi i innymi jednostkami,

przekazywanie informacji do Departamentu Spraw Obywatelskich Centrum Personifikacji Dokumentów MSWiA w zakresie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,

udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń opierających się na dokumentacji dotyczącej dokumentów tożsamości,

wykonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,

wydawanie zaświadczeń o zmianie adresu zamieszkania oraz dokonywanie w dokumentach wojskowych wpisów o zmianie przydziału do Wojskowej Komendy Uzupełnień,

przekazywanie informacji do Centralnego Biura Adresowego Rządowego Centrum Informatyki „PESEL”, Wojskowej Komendy Uzupełnień i innych urzędów o zmianach osobowych, nr ewidencyjnych PESEL i adresach obywateli,

prowadzenie i bieżące aktualizowanie rejestru stałych mieszkańców, rejestrów pobytu czasowego ponad 2 miesiące i skorowidzów pobytu czasowego do 2 miesięcy, zbioru danych byłych mieszkańców oraz rejestru wyborców,

udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń opartych na dokumentacji ewidencji ludności,

sporządzanie wyciągów z dokumentacji ewidencji ludności np. do celów: wyborów, rejestracji przedpoborowych, obowiązku szkolnego itp.

prowadzenie  powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności i współdziałanie w tym zakresie z innymi organami, a zwłaszcza Rządowym Centrum Informatyki „PESEL”, urzędami stanu cywilnego, biurami dowodów osobistych itp.,

przygotowywanie projektów decyzji w sprawach ewidencji ludności i rejestru wyborców,

zapewnienie ochrony technicznej i organizacyjnej przetwarzanych danych osobowych,

udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

W zakresie spraw wojskowych i obronnych.

przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,

przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym swoim utrzymaniu członków rodziny, lub za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących realizacji szczególnych uprawnień żołnierzy,

realizowanie i koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem Gminy do realizacji zadań obronnych,

opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miejskiego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy,

opracowywanie i bieżąca aktualizacja:

planu świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,

rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych, które mają być wykonane w następnym roku kalendarzowym,

dokumentów  – wezwań do wykonania świadczeń,

W zakresie obrony cywilnej

tworzenie i przygotowywanie do działania formacji OC, jednostek przewidzianych do  militaryzacji oraz dobór kandydatów na stanowisko kierownicze,

opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej,

organizacja i realizacja szkolenia OC organów kierowania, kadry kierowniczej i stanów osobowych, formacji OC na terenie Gminy,

organizacja i realizacja szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

organizacja i przygotowanie do działania systemu wykrywania i alarmowania,

przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną ludności oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury,

planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z działaniem terenowego systemu zaopatrzenia organów kierowania formacji OC oraz ludności w sprzęt techniczno-wojskowy i specjalistyczny,

prowadzenie gospodarki sprzętem OC.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym

opracowanie o aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

utrzymanie w stałej gotowości do działania Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Nadzór nad przeprowadzaniem imprez masowych:

przygotowanie decyzji o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie imprezy masowej,

przygotowanie decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń.

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu w zakresie opieki społecznej.

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Szpitala Miejskiego w Morągu sp. z o.o.  w zakresie ochrony zdrowia.

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych .

Biuro Promocji

Kierownik- Monika Wielgolewska

Tel: 89 757 22 31 wew. 18,  e-mail: promocja@morag.pl

Do zadań Biura Promocji należy:

Prowadzenie spraw promocji Gminy:

opracowywanie rocznych planów promocji oraz ich realizacja,

opracowywanie i wykonywanie materiałów reklamowych i promocyjnych,

współudział w planowaniu imprez promocyjnych Gminy oraz udział w ich organizowaniu,

udział w targach turystycznych.

Redagowanie „Wiadomości Ratuszowych”.

Organizacja i merytoryczna obsługa spotkań Burmistrza z podmiotami zagranicznymi.

Prowadzenie spraw promocji gospodarczej Gminy.

Udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno-gospodarczym.

Współpraca z Informacją Turystyczną w Morągu.

Nawiązywanie współpracy partnerskiej z gminami i z regionami z krajów europejskich w celu realizacji wspólnych projektów.

(red.)