„O Laur Złotej Rybki” – eliminacje rejonowe

Morąski Dom Kultury oraz Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu zapraszają do udziału w XXXVIII Wojewódzkim Konkursie  Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki”. Eliminacje rejonowe w Morągu odbędą się  30 kwietnia 2019 r., godz. 10.00, sala widowiskowo-kinowa MDK.

W konkursie mogą uczestniczyć zespoły teatralne, w skład których wchodzą dzieci ze szkół podstawowych, działające w szkołach, placówkach kultury, a także w innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną. 

Regulamin do pobrania

Zgłoszenie- Karta uczestnika do pobrania

REGULAMIN XXXIX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „O LAUR ZŁOTEJ RYBKI”

Organizatorem XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” jest Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.

Współorganizatorami są:

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie,

Morąski Dom Kultury,

Miejski Dom Kultury w Ornecie,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu,

Miejski Dom Kultury w Szczytnie,

Węgorzewskie Centrum Kultury,

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie,

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście.

Organizację Konkursu wspierają:

Starosta Powiatu Olsztyńskiego,

Burmistrz Biskupca.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konkursie rozumie się przez to XXXIX Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki”.

1. W konkursie mogą uczestniczyć zespoły teatralne, w skład których wchodzą dzieci ze szkół podstawowych, działające w szkołach, placówkach kultury, a także w innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną.

2. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia
do odpowiedniego terytorialnie ośrodka kultury, który organizuje eliminacje rejonowe.

3. Wzór „Zgłoszenia – Karty uczestnika konkursu” jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Celem Konkursu jest :

-promocja sztuki teatralnej wśród dzieci,

-prezentacja dorobku artystycznego teatrzyków dziecięcych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,

-rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka,

-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów teatralnych, pedagogów i animatorów kultury.

1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach.

2. Pierwszym etapem konkursu są eliminacje rejonowe, które zostaną przeprowadzone w następujących placówkach
i według następującej rejonizacji powiatowej:

– Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie (Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Nidzica);

– Morąski Dom Kultury (Iława);

– Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie (Ostróda);

– Miejski Dom Kultury w Ornecie (Lidzbark Warmiński, Braniewo, Elbląg);

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu (Bartoszyce, Kętrzyn);

– Miejski Dom Kultury w Szczytnie (Szczytno, Pisz, Mrągowo);

– Węgorzewskie Centrum Kultury (Gołdap, Olecko, Giżycko, Ełk);

– Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście – (Olsztyn);

– Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu (Biskupiec);

2. Drugim etapem Konkursu jest Gala Finałowa, w której udział biorą zespoły teatralne wytypowane przez jury
w trakcie eliminacji rejonowych w poszczególnych ośrodkach kultury. Gala Finałowa Konkursu, w formie dwudniowej, zostanie przeprowadzona w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu. Gala obejmować będzie część konkursową, wykłady metodyczne dla instruktorów teatralnych, warsztaty teatralne dla młodych aktorów, inne atrakcje oraz nocleg w warunkach biwakowych (szkolna sala gimnastyczna – uczestnicy przywożą karimaty oraz śpiwory).

3. Nocleg oraz wyżywienie zespołów teatralnych, opiekunów oraz kierowców zapewnia organizator konkursu – Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.

4. Terminy przeprowadzenia eliminacji rejonowych oraz Gali Finałowej Konkursu są określone w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

1. Eliminacje rejonowe organizują i przeprowadzają w/w ośrodki kultury.

2. Zgłoszenia zespołów teatralnych powinny być przesyłane do odpowiednich terytorialnie ośrodków kultury organizujących eliminacje rejonowe. Poszczególne ośrodki kultury ustalą terminy nadsyłania zgłoszeń do konkursu.

3. Zgłoszenia przesłane na adres organizatora konkursu – Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu – będą przekazywane do odpowiednich terytorialnie ośrodków kultury organizujących eliminacje rejonowe (w uzgodnieniu
ze zgłaszającym i ośrodkiem kultury).

4. Po zakończonych eliminacjach rejonowych w/w ośrodki kultury powinny niezwłocznie przekazać do Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu karty zgłoszeń zespołu/ów, które zostały zakwalifikowane do udziału w Gali Finałowej Konkursu.

1. Współorganizatorzy eliminacji rejonowych powołują jury we własnym zakresie. Galę Finałową Konkursu oceniać będzie jury wybrane przez organizatora. W jury będą zasiadać osoby związane z teatrem, aktywnie uczestniczące w życiu teatralnym i kulturalnym województwa warmińsko – mazurskiego oraz posiadające wysoki poziom wiedzy z zakresu kultury i teatru.

2. Ośrodek kultury organizujący eliminacje rejonowe – jako współorganizator Konkursu – ma prawo do powołania jednej osoby do składu jury oceniającego eliminacje przeprowadzane przez ten ośrodek.

1. Jury będzie oceniało eliminacje rejonowe oraz Galę Finałową według następujących kryteriów:

-treść przedstawienia,

-interpretacja słowa,

-wyraz aktorski,

-oryginalność i nowatorstwo spektaklu,

-ogólny wyraz artystyczny.

2. Podczas poszczególnych eliminacji rejonowych jury typuje jeden zespół, który zostanie zaproszony na Galę Finałową Konkursu. W sytuacjach szczególnych jury może wytypować więcej niż jeden zespół bądź nie wytypować żadnego zespołu.

3. Podczas Gali Finałowej jury podejmuje decyzję o przyznaniu I, II i III miejsca wyróżniającym się zespołom.
W szczególnych przypadkach jury może podjąć decyzję o innym podziale miejsc, a także o wyróżnieniu dodatkowym.

1. W skład zespołu teatralnego, poza uczniami uczestniczącymi w przedstawieniu teatralnym, powinien wchodzić instruktor (kierownik artystyczny) oraz opiekun – wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.

2. Liczba członków zespołu teatralnego (bez instruktora i opiekuna) nie powinna przekraczać 15 osób.

3. Czas trwania przedstawienia teatralnego nie powinien być dłuższy niż 30 minut.

4. Czas montażu scenografii nie powinien być dłuższy niż 5 minut. Wskazane jest, aby montaż scenografii odbywał się przy otwartej kurtynie.

Koszty przyjazdu zespołów na eliminacje rejonowe i na Galę Finałową ponoszą uczestnicy Konkursu.

Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu posiada organizator konkursu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela organizator – Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu , tel. 89 715 26 95, kom. 695 826 159, e-mail: biuro@cktisbiskupiec.pl  

Finał XXXIX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „O LAUR ZŁOTEJ RYBKI’’

17/18 maja 2019r.

(MDK)