O rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RKRES).

Podczas spotkania nowi członkowie RKRES otrzymali nominacje z rąk Jolanty Piotrowskiej, członka zarządu województwa i jednocześnie przewodniczącej RKRES. Druga kadencja zakończy się 12 marca 2022 roku.

Z kolei Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, zaprezentowała kluczowe zmiany w obszarze Włączenia Społecznego w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027. Omówione zostały obszary związane z usługami na rzecz starzejącego się społeczeństwa, usługami dla dzieci i młodzieży, przygotowaniem do podjęcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, rozwojem usług opiekuńczych w formie teleopieki w województwie warmińsko-mazurskim, świadczeniem usług okołomedycznych (np. rehabilitacja w kontekście aktywności społeczno-zawodowej) oraz tworzeniem miejsc przetwórstwa żywności związanych
z przeciwdziałaniem jej marnowania. Istotne jest stworzenie miejsc przetwórstwa żywności na poziomie powiatu, szczególnie przez podmioty ekonomii społecznej tj. przedsiębiorstwa społeczne czy organizacje pozarządowe.

Nie zabrakło również tematów związanych z rozwojem mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie poszukiwanie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie: mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych. W dalszym ciągu problemem jest opieka wytchnieniowa w zakresie wsparcia rodzin mających pod opieką osoby wymagające pomocy w codziennym funkcjonowania (zarówno dzieci, osoby dorosłe jak i starsze). Zwrócono ponadto uwagę na potrzebę tworzenia infrastruktury wspierającej proces integracji społecznej środowisk lokalnych np. domy sąsiedzkie, świetlice środowiskowe.

Damian Staniszewski, ekspert z ramienia Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, zaprezentował zmiany w dokumentach ustrojowych związanych z sektorem ekonomii społecznej tj.: Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku – Ekonomia Solidarności Społecznej oraz wspominał o trwających do 15 kwietnia 2019 r. konsultacjach „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Wyniki prac nad „Raportem z monitoringu wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach za rok 2018” omówiła Anna Weiss (pracownik ROPS-u), natomiast Dariusz Jóźwiak, specjalista ds. współpracy biznes-nauka-ekonomia społeczna, przedstawił działania zaplanowane przez ROPS na rok 2019 roku.

Podczas dyskusji znalazły się tematy dotyczące działań podejmowanych w zakresie promocji ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Zwrócono szczególną uwagę na kanały komunikacji, treści kierowane do określonej grupy odbiorców oraz siłę mediów społecznościowych. W drugiej części spotkania odbyło się kolejne posiedzenie grupy tematycznej powołanej przy ww. Komitecie tj., zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej.

Jarosław Klimczak, prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaprezentował przedstawicielom środowisk uczelnianych przykładowy model współpracy branży turystycznej, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw społecznych na Warmii i Mazurach. Zaplanowana została forma pilotażu, która będzie wdrażana już w najbliższym czasie.

Na spotkaniu nie zabrakło również informacji o dalszych wspólnych kierunkach działań zaplanowanych przez ROPS na rzecz współpracy międzyinstytucjonalnej m. in. wizyty studyjnej dla przedstawicieli Uczelni połączonej z doradztwem eksperckim we wrześniu 2019 roku., „Drzwi otwarte” na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (8.06.2019), czy organizacji seminarium pt. „Ekonomia społeczna w systemie edukacji” (18.10.2019) w Olsztynie.

(wwim)