O współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. nakłada na organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia organom stanowiącym tych jednostek sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni, co niniejszym czynię.  Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie uchwalany jest roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Program wskazuje cele i działania podejmowanej współpracy. Każdorazowo celem strategicznym naszego Programu jest wzmocnienie współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wspólnych działań gwarantujących osiągnięcie ważnych celów publicznych.

Koordynacją współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi zajmuje się pracownik Urzędu Miejskiego w Morągu – Pełnomocnik Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi – Monika Wielgolewska, który odpowiada za wypełnianie zadań wynikających ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;

Z danych posiadanych przez Urząd Miejski w Morągu wynika, iż na terenie Gminy Morąg swoje siedziby ma blisko 70 organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i OSP). Z dotacji udzielonych przez Gminę Morąg w 2020 r. skorzystało 18 organizacji pozarządowych. Łącznie organizacje pozarządowe korzystając z dotacji zrealizowały 29 zadań publicznych zleconych przez Gminę. Ponadto Gmina Morąg wspierała i współorganizowała liczne przedsięwzięcia z udziałem organizacji pozarządowych. Współpraca Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi odbywa się zarówno na płaszczyźnie finansowej jak i pozafinansowej.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Rada Miejska w Morągu uchwaliła 30 listopada 2017 r. uchwałą XXXVII/543/17 Wieloletni Program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022. W 2020 r. realizowane były dwie umowy wieloletnie. Pierwsza umowa z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg”. Zaś druga z Fundacją Rozwoju Regionu Łukta na zadanie „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych” .

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK

Program współpracy dotyczył podmiotów programu prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Morąg lub/i na rzecz jej mieszkańców, tj. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prowadzących działalność statutową w zakresie zadań własnych Gminy Morąg.

Współpraca Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 odbywała się na podstawie dwóch uchwał.

Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miejskiej w Morągu  z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Wieloletni Program Współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022 został podjęty uchwałą Nr XXXVII/543/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Projekty Programów poddane były procedurze konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/796/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt Rocznego Programu na 2020 rok został podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP Urzędu Miejskiego w Morągu w dniu 13.11.2019 r. Dodatkowo informacja o projekcie uchwały i zgłoszonych do niego wnioskach była omawiana i opiniowana przez członków Wspólnego Zespołu Opiniującego w dniu 24 września 2019 r.

Roczny Program na 2020 r. opracowany został w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi po rozpatrzeniu zgłaszanych przez nie propozycji zadań priorytetowych – do końca sierpnia 2019 roku, organizacje pozarządowe złożyły Burmistrzowi 45 propozycji zadań priorytetowych proponowanych do realizacji w 2020 r.;  26 września 2019 roku Zespół Opiniujący przedłożył Burmistrzowi opinię dotyczącą proponowanych przez organizacje zadań priorytetowych; Burmistrz Morąga 13 listopada opublikował w BIP projekt uchwały Roczny Program Współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok i poddał go konsultacjom. Nie wpłynęła żadna opinia do projektu Programu. Program został przekazany Radzie Miejskiej w Morągu celem uchwalenia.

FORMY WSPÓŁPRACY:

Gmina realizowała zadania publiczne we współpracy z podmiotami programu w szczególności poprzez:

wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Miejskiego według ich kompetencji,

na miarę posiadanych możliwości bezpłatne użyczanie podmiotom programu lokali na siedziby (28 organizacji), spotkania, szkolenia, itp., po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

publikowanie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Morągu ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez Gminę jak i przez organizacje pozarządowe,

przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

organizacja spotkań mających na celu wymianę informacji między podmiotami Programu.

współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w szczególności poprzez informowanie podmiotów programu o możliwości pozyskiwania takich środków, udzielanie pomocy na wniosek zainteresowanego podmiotu w zakresie wypełniania wniosków, w tym organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych,

konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów gminnych aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów, w szczególności poprzez udostępnianie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Morągu projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności podmiotów programu wraz z podaniem terminu, w którym mogą one składać pisemne opinie.

tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów programu oraz przedstawicieli właściwych organów gminy – od 2009 r. funkcjonuje Wspólny Zespół Opiniujący – organ opiniująco-doradczy Burmistrza w sprawach dotyczących współpracy samorządu z sektorem pozarządowym, który: współpracuje z Burmistrzem w zakresie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym, opiniuje zadania priorytetowe proponowane do realizacji w kolejnym roku budżetowym składane przez organizacje pozarządowe, przedkłada Burmistrzowi do 10 października każdego roku, opinię dotyczącą proponowanych przez organizacje zadań priorytetowych, kreuje współpracę między organizacjami pozarządowymi i samorządem, wyraża opinie w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

współpraca w zakresie wzajemnej promocji:

Gmina Morąg w miarę posiadanych możliwości zamieszcza informacje o Organizacjach Pozarządowych w wydawanych przez siebie materiałach oraz na swojej stronie internetowej oraz prowadzi profil w portalu społecznościowym Facebook „Organizacje pozarządowe Gminy Morąg”

Organizacje Pozarządowe uzyskujące wsparcie samorządu zobowiązane są do promowania Gminy Morąg, w szczególności w czasie działań związanych z realizacją zleconego jej zadania np. poprzez umieszczenie herbu Miasta Morąg i/lub informacji o realizacji zadania przy udziale finansowym Gminy Morąg.

Promowanie przez Gminę Morąg dobrego wizerunku organizacji pozarządowych

Prowadzenie przez Gminę Morąg promocji kampanii na rzecz 1%.

Obejmowanie przez Burmistrza Morąga patronatu nad wydarzeniami, imprezami, działaniami realizowanymi przez organizacje pozarządowe.

Promocję wydarzeń, imprez, działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Morąg w prowadzonym na stronie www.morag.pl Kalendarzu Wydarzeń oraz na profilu „Gmina Morąg” oraz  „Organizacje Pozarządowe Gminy Morąg” w portalu społecznościowym Facebook.

Ponadto organizacje pozarządowe realizując swoje zadania współpracują również z: MDK, MBP, MOPS, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Informacją Turystyczną, Jednostką Wojskową i Klubem Wojskowym, zarządami osiedli, sołtysami, placówkami oświatowymi itp.

ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2020 r.

W 2020 roku w budżecie Gminy Morąg zaplanowano wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 1.958.350,00 zł, w ramach których rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert oraz udzielono dotacji na dwa zadania wieloletnie. Do I Konkursu wpłynęły 33 oferty, z czego dotacji udzielono na 28 z nich, do II Konkursu wpłynęło 10 ofert, z czego dotacji udzielono 8 z nich. Łącznie w 2020 roku przyznano dofinansowanie na realizację 38 zadań, w tym 2 zadania wieloletnie, jednak z powodu pandemii COVID-19 części zadań nie udało się zrealizować. Łącznie w 2020 r. przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Morąg organizacje zrealizowały 29 zadań. 20 zadań realizowanych było przy udziale finansowym oferentów, 9 zadań zrealizowano w formie powierzenia. Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne Gminy Morąg w formie wsparcia wniosły własny wkład finansowy odpowiednio: min. 10% lub min. 25% wartości przyznanej dotacji. Wszystkie zadania zostały zrealizowane prawidłowo, a sprawozdania z ich realizacji zostały pozytywnie ocenione przez sprawujących nadzór merytoryczny pracowników Urzędu Miejskiego w Morągu.

Załącznik Nr 1 przedstawia informacje o zadaniach, nazwach organizacji i wysokości udzielonych dotacji w 2020 roku.

załącznik do sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

(UM Morąg)