Obradowali radni sejmiku województwa

Radni województwa warmińsko-mazurskiego podczas VII sesji sejmiku głosowali nad wyborem nowego skarbnika. Poznaliśmy również uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn-Ełk.

Skarbnikiem województwa została olsztynianka Aleksandra Waszkiewicz, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

Od 2002 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od 25 lat należy ponadto do międzynarodowej kobiecej organizacji SOROPTIMIST International liczącej około 90 tys. członkiń w 125 krajach. Ideą tej organizacji jest poprawa bytu dziewcząt i kobiet na całym świecie. Na stanowisku skarbnika województwa zastąpiła zmarłego pod koniec stycznia 2019 roku Marka Baumana.

Podczas dzisiejszej sesji zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 oraz sprawozdanie z realizacji w roku 2018 programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021.

Wybrano także przedstawicieli sejmiku województwa do rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Olsztynie, Fromborku, Elblągu oraz w Różewcu.

Nie zabrakło również debaty na temat budowy nowej drogi ekspresowej S16 z Olsztyna do Ełku. 17 radnych poparło ostatecznie uchwałę sejmiku związaną z budową drogi ekspresowej S16 na tym odcinku w poszanowaniu opinii samorządów lokalnych, z uwzględnieniem czynników społecznych, ekonomicznych i środowiskowych zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025”.

Uchwała zostanie w najbliższym czasie przekazana ministrowi infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie oraz jednostkom samorządu terytorialnego, na których zlokalizowana jest inwestycja.

Do pobrania:
Składy Rad Społecznych 2019

(wwim)