Obszary chronione – zaproszenie do konsultacji

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał sejmiku województwa w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część A i B, Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – Wschód oraz Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ideą konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji o konsultacjach:
– Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
– Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część A i B
– Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – Wschód

(wwim)