Warmia i Mazury

Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie od 2017 r. realizuje projekt, którego celem jest ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód w obszarach Natura 2000.

Prace są realizowane w ramach działania oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie jest jednym ze współbeneficjentów. Projektem objęte są obszary Natura 2000 posiadające ustanowione plany zadań ochronnych. Wykonanie działań projektowych wynika z zapisów ww. planów zadań ochronnych.

Torfowiska jako siedliska wysycone wodą, regulują zarówno obieg wody w przyrodzie, jak i węgla. Zaburzenie stosunków wodnych w ekosystemach mokradłowych wynikające z gospodarczej działalności człowieka powoduje, że torfowiska ulegają ciągłym niekorzystnym przekształceniom, które w konsekwencji doprowadzić mogą do ich zaniku. Jednym z symptomów spowodowanych złym stanem uwodnienia torfowisk, wpływających na kurczenie się terenów torfowisk, jest ich zarastanie gatunkami drzewiastymi i krzewami.

Projekt ma na celu poprawę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków poprzez m.in. odtworzenie naturalnych warunków hydrologicznych oraz spowolnienie procesów sukcesji.

Jednym z działań zrealizowanych w 2020 r. była wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem powstałej biomasy. Usuwanie drzew i krzewów z terenów mokradłowych przyczynia się do zmniejszenia transpiracji wody z torfowisk oraz utrzymania prawidłowego składu biocenoz, charakterystycznych dla danego siedliska. Zabiegami ochrony czynnej objęte zostały siedliska przyrodnicze: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, w czterech obszarach Natura 2000: Dolina Kakaju PLH280036, Jonkowo-Warkały PLH280039, Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 oraz Ostoja Iławska PLH 280053. Działania przeprowadzono na łącznej powierzchni około 87 ha.

Podobne prace zaplanowano również w 2021 r. w obszarach Natura 2000: Kaszuny PLH280040, Ostoja Piska PLH280048, Mazurskie Bagna PLH280054. Ponadto w obszarach Natura 2000: Jonkowo-Warkały PLH280039 oraz Mazurskie Bagna wykonane zostaną prace hydrotechniczne, mające na celu poprawę warunków wodnych poprzez ograniczenie odpływu powierzchniowego i podpowierzchniowego.

(RDOŚ w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!