Ochrona zdrowia seniorów głównym tematem posiedzenia

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Gośćmi spotkania byli dr n. med. Małgorzata Stompór (kierownik Poradni Geriatrycznej w Dobrym Mieście) oraz Ryszard Wasiński (dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Zarząd województwa reprezentowała Jolanta Piotrowska.

Głównym tematem posiedzenia była ochrona zdrowia seniorów oraz obecna sytuacja w geriatrii, którą przedstawiła dr Małgorzata Stompór. Uczestnicy zapoznali się ponadto z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach oraz planami Warmii i Mazur na najbliższą przyszłość.

O zadaniach i działaniach samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia opowiedział Ryszard Wasiński, który podzielił się swoimi wieloletnimi doświadczeniami zawodowymi i przychylił się do proponowanych rozwiązań.

W dalszej części spotkania omówiono ustalenia z posiedzenia Zarządu Rady, które odbyło się 7 marca br., wybrano logo, ustalono termin szkolenia dla członków Rady. Uczestnicy ustalili, że w kolejnym spotkaniu weźmie również udział Joanna Glezman – pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W dyskusji nad sprawami różnymi podkreślano konieczność podejmowania działań promujących uruchamianie usług teleopiekuńczych w kolejnych gminach naszego regionu. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które przy niewielkich nakładach finansowych, w znaczny sposób przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród seniorów i ich rodzin. Gminom, które zdecydują się na uruchomienie teleopieki samorząd województwa deklaruje 50% wsparcie finansowe. Rada przyjęła ponadto stanowisko/apel w sprawie teleopieki, które niebawem zostanie rozesłane do samorządów miast i gmin w naszym województwie.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 28 czerwca 2019 roku.

(wwim)