Od 2020 roku zmiana przepisów o karach za nieprzerejestrowanie pojazdu

W związku wejściem w życie, od dnia 1 stycznia 2020 r., art 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1579), zmieniającym ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r., informujemy, że nieprzerejestrowanie pojazdu, zakupionego po 31 grudnia 2019 r., w ciągu 30 dni od daty zakupu, będzie skutkować naliczaniem kar.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) który zmienił ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1990, z późn.zm.). W ustawie – Prawo o ruchu drogowym (zwaną dalej P.r.d.) od 1 stycznia 2020 r. zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7, dodany art. 140mb oraz zmieniony art. 140n. Art. 140mb P.r.d. określa, że kto: 1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. W wyniku kontaktów roboczych z partnerami samorządowymi – Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przedstawia stanowisko w odniesieniu do kluczowej kwestii sygnalizowanej w otrzymywanych pytaniach tj. do jakich spraw będą miały zastosowanie kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140mb P.r.d.

Mając powyższe na uwadze wyjaśniamy, że uwzględniając:

  • nowe brzmienie art. 71 ust. 7 i 140mb P.r.d. od 1 stycznia 2020 r.
  • przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz, 2483) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. należy przyjąć, że ww. przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy.

A zatem kary będą nakładane w przypadku:

  • sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;
  • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia. Jednocześnie informujemy, że w toku uzgodnień (od 17 grudnia br.) z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Wydziałów Komunikacji, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich są kwestie interpretacji innych zagadnień związanych z ww. karami pieniężnymi. Uzgodnienia te będą kontynuowane i zakłada się ich sfinalizowanie w styczniu 2020 r.

ZAŁĄCZNIK – pismo ministerstwa

(Ministerstwo Infrastruktury)