Od lipca – bezpłatnie z dzieckiem w szpitalu

Od 1 lipca 2019 roku pobyt rodziców i opiekunów dzieci hospitalizowanych w szpitalu jest bezpłatny. To wynik zmian wprowadzonych przez Sejm RP do Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Pobyt w podmiocie leczniczym przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, który sprawuje opiekę  nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest bezpłatny *

Przedstawicielem ustawowym jest:

  • każdy z rodziców dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka
  • opiekun prawny dziecka pozostającego pod jego opieką – o ustanowieniu opiekunem prawnym rozstrzyga sąd opiekuńczy postanowieniem. Osoba twierdząca, że jest opiekunem prawnym musi zatem wylegitymować się takim postanowieniem sądu opiekuńczego.

Przez opiekuna faktycznego należy rozumieć osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

*Ustawa o zmianie Ustawy o prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2019poz. 1128

(WSZ w Elblągu)