Warmia i Mazury

ODBIORY BUDYNKÓW W CZASIE EPIDEMII

W związku z problemami sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej, dotyczącymi zawieszania biegów terminów na tzw. milczące załatwienie spraw, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) – Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miarę możliwości, realizują zadania wynikające z art. 56 ustawy Prawo budowlane.

Zadania te są realizowane poprzez:

  1. a) zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
  2. b)  wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jednakże do wniosku o zakończeniu i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy załączyć następujące dokumenty:

1)      informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazanie kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji będzie pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw – także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym;

2)      kompletną dokumentację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub poprzez złożenie dokumentacji w wyznaczonym miejscu siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej (w tym dokumentację techniczną tj. projekt budowlany, projekt powykonawczy, w przypadku jego wykonania, wydawane decyzje, protokół z badania wody, sprawozdanie ze skuteczności działania wentylacji mechanicznej, protokół kominiarski, atesty na zastosowane wyroby i materiały oraz inne dokumenty – opisowe, graficzne lub wizualne – w tym dokumentację fotograficzną, bądź nagrania wideo pomocne w przygotowaniu się do przeprowadzenia kontroli).

Powyższe działania pozwolą na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych w terenie wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego, zaś postępowanie zgodne z powyższymi wytycznymi zminimalizuje ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stron zainteresowanych.

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!