Warmia i Mazury

Odnowiony certyfikat ISO do 2024 roku

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin odebrał z rąk prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Artura Szwocha certyfikat Systemu Zarządzania Jakością o symbolu PN-EN ISO 9001:2015-10.

Wręczenie certyfikatu jest zwieńczeniem kolejnego trzyletniego okresu współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z  Polską Izbą Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.

ISO 9001 jest najbardziej rozpowszechnioną normą na świecie. Według danych z roku 2017 certyfikatami ISO 9001 legitymuje się ponad 1,2 mln organizacji. W 2015 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna/Standaryzacyjna (ISO) dokonała kolejnej nowelizacji/rewizji normy ISO 9001 zawierającej wymagania (5 wydanie). Publikacji treści zrewidowanej normy międzynarodowej dokonał Polski Komitet Normalizacyjny, wydając 6 lipca 2016 r. normę polską o symbolu PN-EN ISO 9001:2015-10.

Wkrótce po ukazaniu się nowej polskiej normy, przystąpiono w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie do opracowania dokumentacji zgodnej z  jej wymaganiami.  W styczniu 2017 r. dokumentację tę poddano ocenie w ramach zewnętrznego auditu nadzoru. Audit potwierdził funkcjonowanie SZJ z przedmiotową normą, a także coroczne audyty zewnętrzne. W tym ostatni odnowieniowy, który został zrealizowany w grudniu 2020 roku.

Zgodnie z Polityką Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (wydanie VI z 2020 r.) misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest profesjonalna, skuteczna i efektywna realizacja zadań statutowych, zadań własnych i zleconych wynikających z obowiązujących ustaw, strategii, programów, zleceń, porozumień i umów ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy Warmii i Mazur, w perspektywie – na urzeczywistnienie wizji wynikającej z aktualnego dokumentu, który wyznacza kierunki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Nowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością o symbolu PN-EN ISO 9001:2015-10 ważny jest do 17 stycznia 2024 roku.

Zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9001 związana jest m.in. umacnianiem roli i prestiżu organizacji jako instytucji pełniącej służbę publiczną, doskonaleniem warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów, wzrostem zadowolenia i zaufania mieszkańców do realizowanych usług, zapewnieniem sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji, skróceniem czasu trwania i oczekiwania na zrealizowanie usługi, podnoszeniem wśród pracowników świadomości o służebnej roli organizacji, ulepszaniem standardów obsługi przy załatwianiu spraw oraz uzupełnianie i doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników, prowadzeniem stałego monitoringu procesów czy identyfikowaniem obszarów do poprawy i ich ciągłe doskonalenie.

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!