Warmia i Mazury

OFERTA PRACY – STARSZY REFERENT W WCR W OSTRÓDZIE

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy Referent w Wydziale: Uzupełnień i Mobilizacji, MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Ostróda.

ADRES:

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Jana III Sobieskiego 2

14-100 Ostróda

WYMIAR CZASU PRACY – pełny etat

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w pomieszczeniu biurowym, oświetlenie sztuczne i naturalne, wyjazdy służbowe sporadyczne, bezpośredni kontakt z osobami zgłaszającymi chęć pełnienia czynnej służby wojskowej.

Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – brak windy, progi.

ZAKRES ZADAŃ

Realizacja zadań w zakresie powoływania żołnierzy pasywnej rezerwy na ćwiczenia
i szkolenia wojskowe w ramach obrony Ojczyzny,

Prowadzenie korespondencji i dokumentacji z realizacji ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy pasywnej rezerwy;

Współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie realizacji ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy pasywnej rezerwy;

Udział w procesie uzupełniania potrzeb osobowych jednostek wojskowych;

Współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie uzupełniania ich potrzeb osobowych.

Przyjmowanie do realizacji i rozliczanie korespondencji w systemie informatycznym, sporządzanie sprawozdań.

Aktualizacja baz danych w eksploatowanych systemach informatycznych  WCR.

Właściwa eksploatacja i konserwacja sprzętu.

Uczestniczenie w organizowanych szkoleniach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie.

Obsługa komputera, środowisko msoffice, bazy danych.

Posiadanie obywatelstwa polskiego.

Korzystanie z pełni praw publicznych.

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Komunikatywność.

WYMAGANIA DODATKOWE

Doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji wojskowej lub obsłudze klienta.

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Znajomość ustawy o obronie ojczyzny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV.

List motywacyjny.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na wszczęcie postępowania sprawdzającego.

 Kopie świadectw pracy/ służby.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 listopada 2023 r.

Decyduje data: wpływu do WCR / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 01.12.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Jana III Sobieskiego 2

14-100 Ostróda

INNE INFORMACJE:

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Po dokonaniu wyboru jednego kandydata, pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

WCR nie zwraca dokumentów, w związku z powyższym zalecane jest dostarczenie samych kserokopii.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 326 570

(WCR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!