Ogłoszenie – I Otwarty Konkurs Ofert 2020

Burmistrz Morąga ogłosił I Otwarty  Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust_ 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.0 z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z Uchwalą Nr X11/194/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam, co następuje:

Ogłaszam I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg w 2020 roku w zakresie:

PRIORYTET 2. – Bezpieczeństwo obywateli — ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów PRIORYTET 3 . – Edukacja

PRIORYTET 4. – Ochrona zdrowia

PRIORYTET 5. – Pomoc społeczna

PRIORYTET 6. – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PRIORYTET 7. – Rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

NOWY_WZOR_OFERTY_obowiazujacy_od_1_marca_2019 (DOC, 148.5 KiB)

druk – Załącznik Nr 4 do ogłoszenia. (DOCX, 14.7 KiB)

druk- Załącznik nr 5 -wykaz sprzętu (DOC, 32.5 KiB)

DEKLARACJA_partnerów_zadania (DOC, 30.5 KiB)

sprawozdanie_druk (DOCX, 36.3 KiB)

sprawozdanie_poradnik (PDF, 398.3 KiB)

(UM Morąg)