AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Morągu

BURMISTRZ MORĄGA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni użytkowej 45,60 m2, składającego się z trzech izb (dwa pokoje i kuchnia), przedpokoju i łazienki, położonego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9 przy ul. Pułaskiego w Morągu wraz z udziałem wynoszącym 0,024 części domu i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali (piwnicy, klatki schodowej, itp.) i udziałem wynoszącym 0,024 części w prawie własności działki gruntu, na której położony jest ww. budynek, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg numerem 712/2 o pow. 1696 m2, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL20/00015051/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg zatwierdzonym uchwałą Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2014 r. ww. nieruchomość położona jest na terenie mieszkaniowym oznaczonym symbolem „40MW” z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Rada Miejska w Morągu nie podjęła uchwały w myśl art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął 28.02.2020 r. Cena wywoławcza wynosi — 135.936,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1.360,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 kwietnia 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Morągu sala nr 26. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (należycie umocowane), jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Morągu, w godz. od 7:00 do 13:30 lub na rachunek nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146 w Banku Millennium S.A. w Warszawie, najpóźniej w dniu 06 kwietnia bieżącego roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Podatku VAT nie naliczono na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.). Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu, po pomniejszeniu o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, pokój nr 14, tel. 89 757 22 31 wew. 34 i 35, fax 89 757 21 20, e-mail: morag@morag.pl. Przetarg może być odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Lokalizacja – działka nr 712/2 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg, zabudowana budynkiem Pułaskiego 9 (PDF, 574.4 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!