Ogłoszenie III Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Morąga ogłosił III Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

III Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg w 2019 roku w zakresie: PRIORYTET 8. – „Dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Morąg w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych”

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)

NOWY_WZOR_OFERTY_obowiazujacy_od_1_marca_2019_ (DOC, 151.5 KiB)

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (PDF, 1.2 MiB)

poradnik (PDF, 599.9 KiB)

(red./UM Morąg)