AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Morąga poszukuje do pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa inspektora ds. numeracji i podziału nieruchomości.

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Termin składania dokumentów: 2023-06-20 15:00:00

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

Kandydatem może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

  2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

  4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  5) posiada wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja lub gospodarka przestrzenna.

Wskazane doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań i czynności wykonywanych na stanowisku Inspektora ds. numeracji i podziału nieruchomości:

1) Przygotowywanie projektów postanowień i decyzji Burmistrza dotyczących podziału, rozgraniczenia nieruchomości oraz scalenia;

2) Przyjmowanie oraz zakup na własność Gminy Morąg nieruchomości. Ustalanie i wypłata odszkodowań;

3) Ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości;

4) Przygotowywanie materiałów w celu wystąpienia do Starostwa  Powiatowego z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości oraz ustalanie i wypłata odszkodowań;

5) Przygotowywanie materiałów celem wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na własność Gminy Morąg;

6) Tworzenie zasobu gruntów na cele zabudowy miasta i wsi;

7) Przejmowanie nieodpłatnie na własność gminy domów mieszkalnych, gospodarczych garaży i infrastruktury mieszkaniowej wraz z przynależnymi gruntami;

8) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem naw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

9) Prowadzenie spraw związanych z podziałem terytorialnym, zmianami granic administracyjnych w części dotyczącej geodezji;

10) Nadawanie i prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;

11) Prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów, map przeglądowych oraz oznakowanie ulic i placów;

12) Zawiadamianie właścicieli nieruchomości o dokonanych zmianach nazw ulic i placów oraz numerów porządkowych nieruchomości;

13) Przygotowanie projektów uchwał w sprawach nazw ulic i placów, a także wznoszenia pomników;

14) Komunalizacja mienia Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw  związanych z nabywaniem przez gminę nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

15) Prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Morąg;

16) Prowadzenie spraw związanych ze zniszczeniem, usunięciem, przesunięciem i uszkodzeniem znaków granicznych nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Gminy  Morąg;

17) Prowadzenie spraw dotyczących zamówień dokumentacji geodezyjnej oraz kontrola właściwego jej opracowania;

18) Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

Pracownik jest uprawniony do współdziałania w ramach ustalonych obowiązków służbowych z instytucjami samorządowymi, społecznymi i państwowymi oraz osobami fizycznymi w tym m. in.:

1) Jednostkami wykonawstwa geodezyjnego;

2) Starostwem Powiatowym w Ostródzie;

3) Wydziałami miejscowymi Urzędu;

4) Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie;

5) Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie.

Pracownik jest odpowiedzialny za:

1) Posiadany sprzęt geodezyjny i biurowy;

2) Zasób geodezyjny ( mapy, wykazy);

3) Wnikliwe i terminowe załatwienie spraw wynikających z zakresu czynności.

Pracownik prowadzi:

1) Teczkę referenta;

2) Zbiór przepisów prawnych obowiązujących na powierzonym stanowisku pracy;

3) Następujące teczki przedmiotowe:

0272- Umowy zawarte w wyniku  postępowań w trybie zamówień publicznych [B10] (teczka wspólna).

6830 – Rozgraniczenia nieruchomości [A]

6831 – Podziały nieruchomości [A ]

6832 –  Scalanie nieruchomości [A]

6833 – Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne [BE10]

6810- Ewidencja nieruchomości [A] ( teczka wspólna)

6822 – Przyjmowanie nieruchomości na rzecz gminy [A]

6823-Zakup nieruchomości [A]

6824- Zniesienie współwłasności nieruchomości [A]

6825-6825- Komunalizacja mienia Skarbu Państwa [A]

6620 – Numeracja porządkowa nieruchomości [A]

6625 – Nazewnictwo placów i ulic [A]

3134 – opłata adiacencka [B10]

0110 – Tworzenie, łączenie i znoszenie jednostek podziału  terytorialnego oraz zmiany ich granic [A]

0111 – Tworzenie , łączenie i znoszenie sołectw, dzielnic itp. oraz zmiany ich granic [A]

0113  -Ustalenie i zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych [A]

1431 – Udostępnienie informacji publicznej [BE5] (wspólna teczka)

0632- Planowanie w jednostce organizacyjnej [BE5] (teczka wspólna)

0643- Sprawozdawczość w jednostce organizacyjnej [BE5] (teczka wspólna)

Następujące teczki pomocnicze:

1) teczkę spraw do załatwienia;

2) teczkę do podpisu.

Pracownik organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia swoich przełożonych.

Pracownik zastępuje – inspektora ds. ewidencji, przekazywania w trwały zarząd oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółek nieruchomości  komunalnych w czasie jej nieobecności  w pracy. W okresie zastępstwa wykonuje wszystkie czynności przewidziane dla stanowiska zastępowanego.

  1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: 6%
  2. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Curriculum Vitae;

2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i doświadczenie (np. świadectwa pracy),

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

Po zakończeniu procedury naboru, wybrany kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  2. Termin:

2023-06-20 15:00:00

  1. Sposób:

Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w podwójnych kopertach: (zewnętrzna z adresem Urzędu Miejskiego w Morągu, wewnętrzna z napisem: „Nabór – Inspektor ds. numeracji i podziału nieruchomości w Wydziale gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu (II piętro, pokój 30) przy ul. 11 Listopada 9 w Morągu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14- 300 Morąg do dnia 20.06.2023 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Morągu).

Ogłoszenie o naborze (PDF, 3.5 MiB)

ogłoszenie o naborze – wersja edytowalna (PDF, 126.6 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!