AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej w sekcji kadr i organizacji

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie ogłasza nabór do służby cywilnej w sekcji kadr i organizacji.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
Obsługa sekretariatu komendy
Dbanie o właściwy wizerunek urzędu oraz wygląd sekretariatu i pomieszczeń kierownictwa
Prowadzenie ewidencji, statystyki oraz sprawozdawczości kadrowej i organizacyjnej
Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej
Ewidencja czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki
Ewidencjonowanie pieczęci i stempli, prowadzenie rejestru oraz nadzór nad prawidłowością ich użytkowania
Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej
Realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji Komendy Powiatowej
Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Koordynowanie projektów rozkazów, zarządzeń i decyzji Komendanta Powiatowego
Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Sporządzanie planów urlopów pracowniczych oraz prowadzenie kart urlopowych
Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej
Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego
Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie uroczystości resortowych, w tym z okazji Dnia Strażaka, świąt państwowych oraz innych imprez okolicznościowych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowiskach administracyjno-biurowych, w administracji publicznej lub odbyty staż na stanowiskach administracyjno-biurowych lub w administracji publicznej łącznie
Biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks pracy
Znajomość programu PŁATNIK
Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność, praca w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
Prawo jazdy kat. B
Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres
Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Stołówka pracownicza
Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
Miejsce do odświeżenia się
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Kontakt z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komendy
Możliwość wyjazdów służbowych, w tym kilkudniowych, w ramach narad szkoleniowych, odpraw, itp.
Narzędzia i materiały pracy: komputer – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe
Oświetlenie naturalne i sztuczne
Budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – brak windy, podjazdów, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na parterze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe
Dodatkowe informacje
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
CV i list motywacyjny podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
Po weryfikacji złożonych ofert, lista zakwalifikowanych kandydatów i terminy kolejnych etapów naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kppsp.ostroda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy
Rodzaj umowy: na czas określony (docelowo po 12 miesiącach na czas nieokreślony)
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
1 etap – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu – 06.02.2023 r.
Kandydatom zakwalifikowanym do kolejnego etapu informacja zostanie przekazana telefonicznie na wskazany w aplikacji numer telefonu.
2 etap – rozmowa kwalifikacyjna – 08.02.2023 r.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu wiedzy w zależności od ilości zakwalifikowanych kandydatów.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów naboru w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-03-01
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

Więcej informacji:

Ogłoszenie – nabór do pracy w komórce kadr

(KP PSP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!