Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych także w Morągu

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. i umożliwi pozyskiwanie danych dotyczących skali zjawiska bezdomności w Polsce. Będzie ono przeprowadzone również na terenie gminy Morąg. Gminnym koordynatorem jest Jadwiga Kosieradzka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, cyklicznie co dwa lata w okresie zimowym, Ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych kolejna edycja odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Ostatnie Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich Wojewodów i służb im podległych, wspomniane badanie przebiegło bez przeszkód. Wyniki badania zostały przedstawione jako jeden z rozdziałów materiału informacyjnego: Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (8/9 lutego 2017)” –  Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (8/9 luty 2017)

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez  gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową mieszkaniową gmin, dotyczącą np. liczby noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.

Realizacja badania ma na celu zebranie informacji o liczbie osób bezdomnych w wyspecjalizowanych placówkach noclegowych, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej, zakładach karnych, etc.

Ważnym aspektem ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych jest możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym , zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi, do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom bezdomnym powinna być wówczas udzielona natychmiastowa pomoc w formie dostarczenia posiłku i cieplej odzieży.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych. Stąd też, w celu rzetelnego przygotowania realizacji badania, w urzędach wojewódzkich powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie:

noclegownie;

schroniska dla osób bezdomnych;

schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

ogrzewalnie;

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

ośrodki interwencji kryzysowej;

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;

zakłady karne, areszty śledcze;

izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;

pustostany, domki na działkach, altany działkowe;

miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;

inne miejsca.

Realizacja badania w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

(red.)