Warmia i Mazury

Olsztyn: posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Obradowała Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Olsztynie – organ opiniodawczo-doradczy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Podczas posiedzenia zaprezentowano informacje na temat realizowanych przez RDOŚ w Olsztynie projektów, w szczególności projektu dotyczącego opracowania projektów planów ochrony dla 20 rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim.

Przedstawiono także założenia dotyczące zmiany/korekty granic rezerwatów przyrody: „Zabrodzie”, „Ustnik” i „Mokradła Żegockie”. Przedstawiciele Rady pozytywnie zaopiniowali – w drodze uchwał – proponowane zmiany granic wspomnianych rezerwatów.

Dyskutowano także o opracowywanym obecnie projekcie audytu krajobrazowego województwa warmińsko-mazurskiego – nowego instrumentu w ochronie krajobrazu.

W skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie wchodzi dwudziestu pięciu przedstawicieli nauki i praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa, działających na rzecz ochrony przyrody. Rada, powołana na kadencję trwającą pięć lat, jest organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Członków regionalnej rady ochrony przyrody, powołuje w drodze zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy: ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody, opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

(RDOŚ w Olsztynie)

 

error: Nie kopiuj!!!