AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Opłata cmentarna i likwidacja grobu

Utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Morąg zajmuje się Przedsiębiorstwo Oczyszczania, na podstawie umowy, którą z przedsiębiorstwem zawarła gmina.  Przed 1 listopada administrator cmentarza pozostawia kartki z informacją o braku opłaty za miejsce pod grób.  Wtedy najwięcej osób odwiedza nekropolie i łatwiej można dotrzeć do bliskich i znajomych przypominając im o uregulowaniu opłaty – uważa administrator.

Zgodnie z prawem po 20 latach od pogrzebu, jeśli bliscy nie zapłacą za następne 20 lat, administrator cmentarza może zlikwidować grób i sprzedać miejsce komuś innemu. Choć prawo pozwala na zlikwidowanie grobu już następnego dnia po wygaśnięciu opłaty, w praktyce nie dochodzi do takich sytuacji.

– Kartki są przyklejane na grobach, bo jak inaczej skontaktować się z ludźmi, którzy opiekują się grobami, jeżeli w dokumentach brak jest danych osoby, która zlecała pochówek? To jest jedyny sposób.  Robimy to głównie w okolicach 1 listopada, bo wtedy najwięcej osób odwiedza cmentarze – mówi Marek Wielechowski, którzy w imieniu administratora opiekuje się gminnymi cmentarzami w Morągu i dodaje: – Nie chodzi nam o likwidowanie nagrobków, tylko o kultywowanie pamięci o zmarłych.

Warto pamiętać o wniesieniu opłaty, a jeżeli ma się wątpliwości, kiedy ją uiścić można zadzwonić do Przedsiębiorstwa Oczyszczania i tam uzyskać informację.

Zadania w zakresie utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi , jakie realizuje przedsiębiorstwo oczyszczania to: bieżące uzupełnianie bazy danych „Administrator Cmentarzy”, wprowadzanie i wydruki wymaganej dokumentacji w zakresie wykonywanych usług w ramach zawartej umowy zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów:  karty zgonu,  książki ewidencji zmarłych, książki miejsc rodzinnych,  szkice kwater, zezwolenia na ekshumacje, utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi:  w Morągu przy ul. Dąbrowskiego (wraz z cmentarzem Żołnierzy Armii Radzieckiej), Dury, Antoniewo, bieżący nadzór poszczególnych rodzajów prac w zakresie bieżącego utrzymania cmentarza:  wyznaczanie miejsc na pochówek w poszczególnych kwaterach,  prowadzenie ewidencji graficznej dokonanych pochówków oraz rezerwacji miejsc na groby,  pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy, prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem usług przez inne podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe w obrębie cmentarzy komunalnych, prowadzenie nadzoru utrzymania czystości na terenie cmentarzy:  utrzymanie trawników w stanie wykoszonym, utrzymanie ciągów komunikacji pieszej i kołowej w stanie gotowości użytkowej odśnieżanie, posypywanie, oczyszczanie parkingów przy cmentarzach,  stałe usuwanie suchych konarów i gałęzi drzew, utrzymanie estetycznego wyglądu cmentarzy, opracowanie planu zagospodarowania cmentarzy:  przeprowadzanie inwentaryzacji,  opracowywanie planów przestrzennych cmentarzy: Antoniewo, ul. Dąbrowskiego, Dury. Osobą odpowiedzialną jest Marek Wielechowski tel. 664 412 397.

Zgodnie  z art. 7 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DZU nr 47, poz. 298 z 1972 r. ) grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.
Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
Osoby opiekujące się grobami winne są dobrowolnie i bez wezwania zgłaszać się w siedzibie administratora w celu ustalenia stanu faktycznego grobu i dopełnienia niezbędnych formalności z tym związanych.  W przypadku niedopełnienia strony formalnej, miejsca po tych grobach są udostępniane pod bieżące pogrzeby dla rodzin, które mają pochowanych na tym cmentarzu swoich bliskich krewnych. Istnieje także zakaz samowolnego odstępowania miejsca grzebalnego komukolwiek, bez dopełnienia formalności z administratorem, bowiem cmentarze komunalne są własnością gminy.
Pobieranie opłat i samowolne odstępowanie miejsc grzebalnych stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DZU nr 23, poz. 295 z 2000 r., ze zmianami) i podlega ściganiu w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Wysokość opłat na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Morąg reguluje rozporządzenie Burmistrza Morąga:

zarzadzenie

(red.)

error: Nie kopiuj!!!