Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Informacje dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostródzkiego na realizację tych zadań dostępne będą na stronie internetowej www.cup-ostroda.pl zakładka aktualności, w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, p. 213A.

Opis zadań, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz jego termin zawarte są w wytycznych stanowiący załącznik do ogłoszenia. Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 22.02.2019 r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2019
Wytyczne do otwartego konkursu ofert w roku 2019
załącznik nr 1 – wzór oferty
załącznik nr 2 – wzór umowy
załącznik nr 3 – wzór sprawozdania

(Starostwo w Ostródzie)