Otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2021 r

Komunikat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2021 roku „aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” (Edycja II).

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Po rozstrzygnięciu (w czerwcu 2021r.), 2 konkursów dla podmiotów uprawnionych,
w ramach powyższych zadań w budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pozostała do rozdysponowania kwota w łącznej wysokości 252.810,00 zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań
w następującym obszarze pomocy społecznej  „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym  dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę
w nieprzekraczalnym terminie 10 sierpnia 2021 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski – zakładka „ZAŁATW SPRAWĘ” – „Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi” – „Konkursy” – „rok 2021” –  „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym  dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” (Edycja II).

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/aktywizacja-i-przeciwdzialanie-marginalizacji-osob-starszych-oraz-kompleksowe-wsparcie-dla-osob-i-rodzin-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-w-tym-dotknietych-dysfunkcja-i-kryzysem-edycja-ii

(UW Olsztyn)