Otwórz się na innowacje!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego realizują projekt „Inkubator Dostępności”, którego celem jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu będą wspierane poprzez udzielenie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach projektu Inkubator Dostępności poszukiwani są Innowatorzy, którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa złożone z wymienionych członków.

Model działania „Inkubatora Dostępności” zakłada cztery moduły:

WYTWÓRNIA: docieranie do potencjalnych INNOWATORÓW, wybór Grantobiorczyń i Grantobiorców.

MONTAŻOWNIA: opracowanie specyfikacji wyłonionych innowacji społecznych, podpisanie umów i wypłata grantów, wsparcie i obserwacja realizacji innowacji społecznych (etap przygotowania prototypów i testu), rozliczanie i jakościowy odbiór efektów innowacji społecznych.

PRACOWNIA: Wsparcie indywidualne GRB, wsparcie grupowe GRB.

ROZGŁOŚNIA: wybór rozwiązań do upowszechnienia, przygotowanie ostatecznych wersji upowszechnianych innowacji społecznych, upowszechnianie na szeroką skalę dopracowanych innowacji społecznych, upowszechnianie focusowane (na wzór B2B, B2C).

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu powinny ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług lub być produktami czy metodami pracy, które ułatwią aktywne życie.

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w całej Polsce.

Wartość projektu wynosi 3 969 486,05 zł.

Wszelkie informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie grantu są dostępne na stronie ROPS Kraków.

a także na Facebooku https://www.facebook.com/ROPS.Krakow/

Poniżej do pobrania ulotka informacyjna.

Ulotka_Inkubator_Dostępności.pdf

(rowop)