AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

PAA: Nie ma zagrożenia zdrowia i życia

W związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziomy skażeń promieniotwórczych powietrza wynikające z pożarów lasów w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie mają obecnie wpływu na sytuację radiacyjną na terenie Polski.

Nie ma w związku z tym konieczności podejmowania jakichkolwiek działań zapobiegawczych przez mieszkańców Polski, w szczególności nie zaleca się przyjmowania preparatów z stabilnym jodem (w tym tzw. płynu Lugola).

Państwowa Agencja Atomistyki zwraca uwagę, iż samodzielne przyjmowanie preparatów ze stabilnym jodem może być szkodliwe dla zdrowia. Skutkiem ubocznym stosowania preparatów może być nadmierne uaktywnienie tarczycy, co może doprowadzić do jej nadczynności. U niektórych pacjentów, w tym cierpiących na zaburzenia układu krążenia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia. Dlatego preparaty z stabilnym jodem należy przyjmować tylko w przypadku wystąpienia konkretnych zaleceń.

Wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu, w pobliżu wsi Wołodymiriwka i Żowtnewe w leśnictwie kotowskim na Ukrainie, doszło do pożaru 20 ha lasów. Jak podaje Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wyniki prowadzonych pomiarów nie wykazują odchylenia od normy, co wskazuje na brak zagrożenia.

Wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na terenie Polski również nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne.

W dniu 7 kwietnia 2020 r., na skutek zmiany kierunku wiatru, doszło do rozszerzenia strefy objętej pożarem. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wysłała na miejsce dodatkowe siły i środki celem opanowania sytuacji.

Dane monitoringowe przekazane przez stronę ukraińską nie odbiegają od wartości obserwowanych w sytuacji normalnej, również wartości mocy dawki promieniowania jonizującego zarejestrowane przez stacje wczesnego ostrzegania nie przekraczają wartości normalnych. Na tej podstawie stwierdza się brak zagrożenia.

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki pozostaje wciąż w stałym kontakcie z dozorem jądrowym Ukrainy.

Monitoring radiacyjny w Polsce

Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną kraju m.in. poprzez systematyczny pomiar mocy dawki promieniowania gamma przez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Ponadto Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA pozostaje w stałym kontakcie z ukraińskim dozorem jądrowym.

Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej PAA.

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR). Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,

prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,

weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),

współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,

prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.

(PAA)

error: Nie kopiuj!!!