AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Pamiętajmy o obowiązku oznakowania swoich domów

Burmistrz Morąga przypomina o obowiązku oznakowania swoich domów. – Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko”, dotyczącym problemów związanych z identyfikacją nieruchomości, z powodu braku widocznych oznaczeń nieruchomości zgłoszonych przez operatorów odbierających odpady komunalne z obszarów wiejskich Gminy Morąg, zwrócił się z prośbą o pomoc w usprawnieniu procesu odbioru odpadów komunalnych z obszarów wiejskich Gminy Morąg. W związku z powyższym proszę o poinformowanie wszystkich mieszkańców sołectw o obowiązku prawidłowego oznakowania nieruchomości tj. właściwego umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości – czytamy w piśmie skierowanym przez Burmistrza Morąga do sołtysów.

Konieczność posiadania tabliczki z numerem porządkowym reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.). Zgodnie z art. 47h ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków. które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw-nazwę miejscowości. (…) W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu”. Ponadto zgodnie z art. 64 § 1 i § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz.281) „kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanic tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nic dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”.

Burmistrz poprosił sołtysów o sporządzenie i przekazanie wykazu nieruchomości, które nie zostały odpowiednio oznaczone.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!