Partnerstwo dla książki w morąskiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu dostała się do projektu „Partnerstwo dla książki” – „Kochaj, żyj, baw się, czytaj!” , gdzie  otrzymała dotację w wysokości 11 474 zł na działania kulturalne związane z książką. Wkrótce poznamy więcej szczegółów.

Strategicznym celem programu „Partnerstwo dla książki” jest  zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań: prowadzeniu szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych; prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych; prowadzeniu szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych; prowadzeniu działań promujących księgarnie stacjonarne.

Rynek czytelniczy nie może istnieć i rozwijać się bez dwóch podstawowych miejsc dostępu do książki: księgarń i bibliotek. Oba te podmioty pełnią także funkcje kulturotwórcze i powinny kształtować zachowania czytelnicze w społecznościach, w których działają. By jednak mogły te funkcje spełniać muszą być nie tylko dobrze zaopatrzone i prowadzone na poziomie odpowiadającym potrzebom ich użytkowników, powinny również te potrzeby kreować. Kurcząca się dramatycznie liczba księgarń, szczególnie księgarń autorskich, które w ofercie mają niszowe często ambitniejsze tytuły, jest problemem, który zaczyna dotykać nie tylko czytelników, ale i niektórych wydawców czy samorządowe instytucje kultury, dla których księgarnie są często jedynymi partnerami przy organizacji wydarzeń literackich. Znikają księgarnie w małych miastach, będące, obok bibliotek, jedynym miejscem kontaktu z nowościami wydawniczymi. W obu wypadkach księgarze, mimo dużej elastyczności i gotowości adaptacji do nowych warunków, przegrywają w konkurencji np. ze sklepami internetowymi, które nie spełniają funkcji społecznych. Jeśli wziąć pod uwagę, jak szybko postępują zmiany, może to być ostatni moment, żeby podjąć działania naprawcze. Konieczne jest podniesienie kwalifikacji zawodowych księgarzy, prestiżu tego zawodu a także wsparcie działalności kulturalnej księgarń oraz ich rozwoju. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym.

Nowoczesna biblioteka publiczna powinna być otwartą dla wszystkich przestrzenią usługową. Miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującym z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami tak, by formować miejscową sferę kulturalną i społeczną. To instytucja płynna –taka, która szybko reaguje na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w społecznościach lokalnych, jak i te, które wiążą się z rozwojem nowych technologii, inaczej kształtujących nawyki czytelnicze. Dla bibliotekarzy oznacza to konieczność ustawicznego zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, które pozwolą im na skuteczniejsze działania w zakresie animowania kultury i życia społecznego. Oznacza to także potrzebę wdrażania w bibliotekach nowych narzędzi i usług, zwłaszcza takich, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece użytkowników młodych. Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek, w szczególności: uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek, rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych, wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne; d)wsparcie działalności księgarń stacjonarnych, wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy, pomoc we wdrożeniu księgarń stacjonarnych do nowoczesnych standardów pracy, wzmocnienie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animujących życie literackie. (red.)