„PERŁOWA NUTA” – zapisy

Trwają zapisy do udziału w WOJEWÓDZKIM FESTIWALU POEZJI ŚPIEWANEJ  I PIOSENKI POLSKIEJ „PERŁOWA NUTA”.

W festiwalu może wziąć udział każdy dla kogo poezja śpiewana i piosenka polska jest sposobem na wyrażenie siebie, świata, emocji, własnej wrażliwości.

REGULAMIN
1. Organizator:
Morąski Dom Kultury.

 1. Cele festiwalu:
  • uwrażliwienie na poezję i muzykę;
  • popularyzacja poezji śpiewanej i piosenki polskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów;
  • aktywizacja twórczości amatorskiej, wspieranie debiutów artystycznych;
  • kształtowanie wrażliwości artystycznej, literackiej, muzycznej;
  • popularyzacja polskich twórców: autorów tekstów i kompozytorów.
 2. Termin i miejsce:
  Festiwal odbędzie się 24 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowo – kinowej Morąskiego Domu Kultury.
 3. Zasady udziału:
  1. Impreza ma charakter konkursowy.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest:
  • zaprezentowanie jednego utworu spośród największych przebojów Romualda Lipko i Budki Suflera oraz jednego utworu dowolnego z gatunku poezji śpiewanej.
  • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy kierować na adres: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg lub drogą e-mailową: mdk.morag@o2.pl (w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2020 r.).
 4. Festiwal organizowany jest wg następujących grup wiekowych:
  I – uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III), II – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), III – uczniowie klas VII, VIII, IV – uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe, V – duety Junior-Senior. Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.
 5. Kategorie wykonawcze: soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry.
 6. Jury i nagrody:
  Powołane przez organizatorów Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, warunki wokalne, poziom wykonania, oryginalność kompozycji i aranżacji oraz osobowość sceniczną.
  Laureaci Festiwalu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
  Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.
  Przewidziana jest również nagroda specjalna Grand Prix za najlepsze wykonanie piosenki.
 7. Postanowienia końcowe:
  1. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami jest Beata Cetkowska, tel. 795402057.
  3. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.
  4. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny.
  5. Nagrania na nośniku p-drive w formacie MP3 (jako pojedyncze utwory bez folderów) powinny być dostarczone przed występem do akustyka. Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku.
  6.Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez organizatora.
  7. W spawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim, tel. kom. 502380650.
  8. Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej uczestników biorących udział w festiwalu w celu ich publicznej popularyzacji.
  9. Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników Festiwalu jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Festiwalu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu. Uczestnikom Festiwalu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
  10. Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania festiwalu.
  11. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
  12. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
  13. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

KARTA ZGŁOSZENIA
WOJEWÓDZKI FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI POLSKIEJ
„PERŁOWA NUTA”

 1. Imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu /chóru/ilość osób:
  ………………………………………………………………………………………
 2. Instytucja/organizacja patronująca i jej adres:

………………………………………………………………………………………

 1. Opiekun (imię, nazwisko, telefon, e-mail):
  ……………………………………………………………………………………..
 2. Grupa wiekowa (proszę zaznaczyć właściwą):

I – uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III)
II – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)
III – uczniowie klas VII, VIII
IV – uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe,
V – duety Junior-Senior

 1. Tytuły utworów (autor muzyki, tekstu, aranżacji):
 2. …………………………………………………………………………………..

2.…………………………………………………………………………………..
3. Przybliżony czas prezentacji:
…………………………………………………………………………………….
4. Wymagania techniczne:
……………………………………………………………………………………..
8. Nota biograficzna wykonawcy/ zespołu/ chóru:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie

Wojewódzki Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Polskiej „Perłowa Nuta”

przez: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg

w celach realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych,

oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych biometrycznych w postaci mojego wizerunku do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:
• iż administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul Mickiewicza 19,14-300 Morąg,
• o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,
• iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane wyłącznie w/w celach.

……………………….………………….…………………………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

(MDK)