Warmia i Mazury

Pieniądze na walkę z pandemią

Zarząd województwa przyjął projekt kolejnych zmian w RPO WiM 2014-2020, których celem jest wsparcie placówek służby zdrowia w walce z pandemią COVID-19.

Pierwszym krokiem  było przesunięcie środków między osiami RPO, dzięki któremu dodatkowych 29 mln zł (6,8 mln euro) skierowano na ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej koronawirusem (czyli do budżetu Poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych).

Po rozpoznaniu w województwie potrzeb w zakresie przeciwdziałania COVID-19, konsultacjach z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wyodrębniono cztery schematy wsparcia, porządkujące planowane dofinansowanie.

Wsparcie przeznaczono dla podmiotów leczniczych:
– pozostających w stanie podwyższonej gotowości, czyli szpitali jednoimiennych (z wyłączeniem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, objętego schematem B) – 5.5 mln zł (1,2 mln euro);
– podmiotów, dla których organem założycielskim jest Województwo Warmińsko-Mazurskie (projekt własny samorządu województwa) – 2,3 mln zł (10,3 mln euro);
– wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu oraz publicznych laboratoriów COVID-19 – 12,4 mln zł (2,8 mln euro);
– wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii i transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2 mln zł (451 tys. euro).

To pozwoli nam na rozpoczęcie naboru wniosków i uruchomienie tych pieniędzymówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Tu liczy się czas, dlatego będziemy maksymalnie skracać i upraszczać wszelkie procedury.

Ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-10 w 2020 r. wskazuje na możliwość zastosowania przy wyborze projektów trybu nadzwyczajnego, co również pozwoli jak najszybciej uruchomić środki.

Szczegóły będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!