Pieniądze na włączenie społeczne na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa ogłosił kolejne cztery konkursy na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne).

Pierwszy konkurs dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 11.1.1). O wsparcie mogą się ubiegać podmioty działające w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy (z wyłączeniem osób fizycznych). Alokacja w konkursie wynosi blisko milion zł.

Ponad 6,5 mln zł przewidziano na wsparcie działań ułatwiających dostęp do usług zdrowotnych, polegających na opracowywaniu i wdrożeniu programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej (Poddziałanie 11.2.1). O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych oraz podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

W ramach konkursu wybrane zostaną projekty mające na celu realizację Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W kolejnym konkursie dofinansowanie skierowane jest na projekty, których celem jest ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (Poddziałanie 11.2.3). Do dofinansowania przewidziano projekty, których celem jest realizacja usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz. Tu pula środków do podziału wynosi ponad milion zł.

Na analogiczne przedsięwzięcia skierowany jest konkurs w ramach projektu ZIT Ełk, a do wykorzystania jest w tym przypadku 3,8 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie we wszystkich konkursach można składać od 27 września do 18 października.

Szczegóły dostępne są na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)