Piorytety dla działań rozwojowych i promocyjnych Kanału Elbląskiego

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego.

Szlak Kanału Elbląskiego jako dobro kultury materialnej można określić jako system o wybitnej atrakcyjności turystyczno-kulturowej.
Unikatowy w skali świata zabytek hydrotechniki – znajduje szczególne miejsce w Strategii rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

W odpowiedzi na starania samorządów lokalnych i wniosek skierowany do Urzędu Marszałkowskiego z powiatów: ostródzkiego, elbląskiego, iławskiego a także miasta Elbląga oraz Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski”, zarząd województwa warmińsko-mazurskiego uchwałą nr 51/826/17/V z dnia 28 sierpnia 2017 r. powołał Radę Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego.

Pełni funkcję organu o charakterze opiniotwórczym i doradczym zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:
1. Wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Szlaku Kanału Elbląskiego, w tym w szczególności ustalania priorytetów dla działań rozwojowych i promocyjnych, kompleksowego oznakowania i doboru obiektów istotnych dla rozwoju Szlaku Kanału Elbląskiego;
2. Kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi oraz branżą turystyczną w zakresie nowoczesnych rozwiązań promocji, rozwoju i popularyzacji potencjału Szlaku Kanału Elbląskiego;
3. Wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach rozwoju i promocji Szlaku Kanału Elbląskiego.

Podczas ostatniego posiedzenia zostały przedstawione uczestnikom założenia do opracowania dokumentu „Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”, który na zlecenie Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego opracowuje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

(wwim)