AktualnościHALO MORĄG

PKP nadal nie przyznaje się do kładki. Interweniuje RPO

Spółka PKP S.A. twierdzi, że kładka nie stanowi środka trwałego PKP S.A i nie służy obsłudze ruchu podróżnych, gdyż z kładki nie ma zejścia na perony. Jest to odpowiedź spółki na interpelację Bogusławy Orzechowskiej, Senator RP. Do sprawy przejścia nad torami włączyło się Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szanowna Pani Bogusława Orzechowska Senator RP : W odpowiedzi na pismo z 26 kwietnia 2020 roku w sprawie kładki dla pieszych znajdującej się nad liniami kolejowymi w Morągu, uprzejmie informuję: 1) kładka dla pieszych w Morągu („Kładka”) posadowiona jest na działce nr 186/89 w zarządzie Gminy Morąg oraz działkach nr 4/35 i 4/57 w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP S.A.”); Kładka została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX. wieku w czynie społecznym przez wojsko w celu utworzenia nad torami połączenia centrum miasta z tzw. Zatorzem, gdzie znajdowały się jednostki wojskowe, zakłady przemysłowe oraz osiedle mieszkaniowe; Kładka nie służy obsłudze ruchu podróżnych, gdyż z Kładki nie ma zejścia na perony; 2) kładka nie stanowi środka trwałego PKP S.A.; 3) kładka jest w złym stanie technicznym i wymaga kosztownego remontu, którego wartość szacowana jest na kwotę ok. 1,5 mln zł.; z uwagi na niesprecyzowany stan prawny Kładki (jako budowli), zarówno co do prawa własności, jak i co do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie Kładki we właściwym stanie technicznym, prowadzone są z Gminą Morąg rozmowy dotyczące remontu Kładki dotyczące finansowania; należy wskazać, że Gmina Morąg na obecnym etapie rozmów proponuje udział w finansowaniu w kwocie nie większej niż 500 tys. zł, co nie stanowi 50% kosztów przewidywanego remontu.  Mając na uwadze okoliczność, że Kładka nie stanowi środka trwałego PKP S.A., uwzględniając funkcję Kładki, jako bezkolizyjnego przejścia dla pieszych nad torami zapewniającego bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nadto fakt, że Kładka posadowiona jest w części na terenie dzierżawionym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PLK”) PKP S.A. wystąpiła do PLK, jako zarządcy linii kolejowych, z wnioskiem o właściwe zabezpieczenie konstrukcji Kładki; wniosek został przez PLK odrzucony. W świetle opisanych powyżej okoliczności PKP S.A. rozważa wystąpienie do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o ustalenie właściciela Kładki oraz podmiotu odpowiedzialnego za stan techniczny. Informuję ponadto, że wejście na Kładkę zostało zamknięte w związku z orzeczeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie z 22 kwietnia 2020 roku; zamknięciu Kładki dla ruchu pieszego powiadomiona została również miejscowa komenda Policji – napisał Władysław Szczepkowski, Dyrektor Pełnomocnik Zarządu PKP S.A. ds. Korporacyjnych Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Cywilnego włączyło się do sprawy i skierowało zapytania do Wiesława Przybysza, Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Iławie:

Uprzejmie informuję, że w związku z napływającymi do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skargami zaniepokojonych mieszkańców Morąga, tutejsze Biuro rozpoznaje sprawę dotyczącą wyjątkowo złego stanu technicznego kładki dla pieszych, zlokalizowanej nad torami, na obszarze kolejowym w Morągu, na działce nr 4/57, obr. 2, w km 45.270 linii nr 220 Olsztyn – Bogaczewo.

Z kierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich korespondencji wynika, że przedmiotowa kładka wymaga pilnego remontu, a jej stan techniczny niesie za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz osób korzystających z kładki. W dniu 19 kwietnia 2020 r. od konstrukcji kładki odpadł element metalowy (kątownik metalowy ok. 1m długości), który upadł na czynny peron, z którego korzystają podróżni – w konsekwencji tego zdarzenia, spółka PKP PŁK ZŁK w Olsztynie postanowiła o zamknięciu części obu peronów dworca w Morągu, usytuowanych bezpośrednio pod konstrukcją kładki. Sprawa dotycząca stanu technicznego tej kładki pozostaje obecnie przedmiotem rozpoznania organów nadzoru budowlanego, które w kwietniu bieżącego roku rozstrzygnęły o wyłączeniu ww. kładki z użytkowania, oklejając taśmami wejścia na tę konstrukcję. Jak jednak wynika z publikacji prasowych w tej sprawie, naklejone przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie taśmy zostały zerwane, a kładka obecnie dalej jest eksploatowana, mimo związanego z tym zagrożenia. Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 627), z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie polecam przedmiotową sprawę uwadze Pana Komendanta. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wdzięczny za udzielenie przez Pana Komendanta informacji o poczynionych w tej sprawie ustaleniach oraz ewentualnych czynnościach, podjętych przez Straż Ochrony Kolei w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obszaru kolejowego, na którym znajduje
się przedmiotowa kładka.

Biuro RPO wysłało również zapytanie do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku:

Uprzejmie informuję, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają wnioski zaniepokojonych mieszkańców Morąga, w których Skarżący uwadze Rzecznika polecają sprawę dotyczącą wyjątkowo złego stanu technicznego kładki dla pieszych, zlokalizowanej nad torami, na obszarze kolejowym w Morągu, na działce nr 4/57, obr. 2, w km 45.270 linii nr 220 Olsztyn – Bogaczewo. W kierowanej do Rzecznika korespondencji, Skarżący zwracają uwagę, że przedmiotowa stanowi własność spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2004 r., znak: RR-V111-7720/82/04.  Jak wynika z kierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich korespondencji, w ocenie Skarżących przedmiotowa kładka wymaga pilnego remontu, a jej stan techniczny niesie za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz osób korzystających z kładki. Zgodnie z opublikowanymi w tej sprawie publikacjami prasowymi, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. ponownie informowała PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku o złym stanie konstrukcyjnym kładki, wskazując, że „w dniu 19.04.2020 miała miejsce niebezpieczna sytuacja, odpadł element metalowy (kątownik metalowy ok. 1m długości) od konstrukcji kładki, który upadł na czynny peron, z którego korzystają podróżni. Szczęściem jest, że w tym czasie nikogo nie było na peronie. Mając na uwadze to zdarzenie oraz możliwość odpadnięcia kolejnych elementów podjęliśmy decyzję zamknięciu części obu peronów – usytuowanych bezpośrednio pod konstrukcją kładki. Jednak zwracamy uwagę, że zły stan konstrukcji powoduje również zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pociągów przejeżdżających pod tą kładką. W związku z powyższym wzywamy do natychmiastowego pilnego zabezpieczenia konstrukcji kładki i przystąpienia do jej remontu, co pozwoli na bezpieczne jej użytkowanie jak również zapewni bezpieczeństwo dla podróżnych przebywających na peronie (w strefie pod kładką) oraz przejeżdżających pod kładką pociągów. Sprawę należy potraktować jako bardzo pilną.”
Skarżący informują Rzecznika, że przedmiotowa sprawa pozostaje obecnie przedmiotem
rozpoznania organów nadzoru budowlanego, które w kwietniu br. rozstrzygnęły o wyłączeniu ww. kładki z użytkowania, wskazując również, że Burmistrz Morąga w kolejnych pismach, wystosowywanych do Państwa spółki, podkreślał gotowość miasta do partycypowania w kosztach remontu przedmiotowej kładki.
Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Uprzejmie proszę o poinformowanie Rzecznika, czy spółka PKP S.A. rozważa poddanie ww. kładki robotom budowlanym lub podjęcie innych działań, celowych dla poprawy bezpieczeństwa przedmiotowego obszaru kolejowego.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiło także o informacje w tej sprawie Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie:

Uprzejmie informuję, że w związku z napływającymi do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skargami zaniepokojonych mieszkańców Morąga, tutejsze Biuro rozpoznaje sprawę dotyczącą wyjątkowo złego stanu technicznego kładki dla pieszych, zlokalizowanej nad torami, na obszarze kolejowym w Morągu, na działce nr 4/57, obr. 2, w km 45.270 linii nr 220 Olsztyn – Bogaczewo. Jak wynika z publikacji prasowych w tej sprawie,„ przedmiotowa sprawa stanowi obecnie przedmiot rozpoznania Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 627), z upoważnienia Rzecznika zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika na temat czynności, dotychczas podejmowanych przez organy nadzoru budowlanego w tej sprawie, jak również o wskazanie poczynionych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ustaleń i planowanego dalszego działania Organu w przedmiotowej sprawie.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!