Warmia i Mazury

Plan ochrony rezerwatu Bagno Mostki

Rezerwat przyrody Bagno Mostki został ustanowiony w 1996 r. Ochronie podlegają tu torfowiska wysokie i przejściowe wraz z występującą na nich rzadką i chronioną roślinnością oraz dużą liczbą różnorodnych gatunków ptaków. Ma powierzchnię 35,17 ha, położony jest na terenie gminy Kurzętnik, w powiecie nowomiejskim, w województwie warmińsko-mazurskim.

W trakcie inwentaryzacji przeprowadzanych na potrzeby sporządzenia planu ochrony stwierdzono, że otwarte torfowiska zajmują powierzchnię 0,69 ha i mają charakter mszarów. Roślinność w tym płacie kształtują niemal wyłącznie wody opadowe. Wśród stwierdzonych na terenie rezerwatu gatunków roślin, 18 to gatunki objęte ochroną prawną. Spośród grzybów stwierdzono 34 gatunki grzybów wolnożyjących i 8 zlichenizowanych. Na terenie rezerwatu zinwentaryzowano 28 gatunków ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych.  W rezerwacie występują dwa siedliska przyrodnicze z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.

W ramach opracowania planu ochrony określono zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla przedmiotów ochrony rezerwatu przyrody. Za najistotniejsze i jedyne zagrożenie zewnętrzne uznano niekorzystne warunki hydrologiczne rezerwatu, które wpływają znacząco na stan siedlisk mokradłowych i bagiennych powodując ich przesuszenie, degenerację i sukcesję w kierunku roślinności leśnej. Natomiast wśród zagrożeń wewnętrznych za najbardziej znaczące zagrożenie uznano ekspansję drzew i krzewów na powierzchni torfowiska, a także antropopresję i zbyt duży udział sosny w drzewostanach znajdujących się w granicach rezerwatu przyrody.

Zaplanowane działania ochronne mają na celu ograniczenie lub eliminację zidentyfikowanych zagrożeń m.in. poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów z powierzchni torfowiska w celu poprawy jego stanu i warunków hydrologicznych. Działania ochronne będą polegały także na przerzedzaniu i pielęgnacji drzewostanów w celu zwiększenia udziału gatunków liściastych, monitoringu szaty roślinnej w celu oceny zmian zachodzących w składzie i rozmieszczeniu kluczowych dla rezerwatu siedlisk i występujących w ich granicach fitocenoz oraz na monitoringu hydrologicznym poprzez automatyczny pomiar poziomy wody.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1814) jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!