Warmia i Mazury

Plan transportowy Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Zarząd województwa informuje o przystąpieniu do sporządzenia Planu transportowego województwa warmińsko-mazurskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Plan transportowy Warmii i Mazur stanowi podstawę do spełnienia warunku podstawowego dla Celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa” w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 na poziomie regionalnym.

Jego celem jest identyfikacja bieżących i potencjalnych problemów i potrzeb, a także określenie wizji rozwoju regionalnego systemu transportowego do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku.

Wizja będzie uwzględniać spójność transportową w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym, bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwestie związane z ochroną środowiska, w tym konieczność łagodzenia zmian klimatu poprzez redukcję emisji CO2 z systemu transportowego, a także perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

Plan odnosi się do obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, jednak konieczne jest uwzględnienie relacji z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym. Dlatego też Plan musi być komplementarny z planem transportowym opracowanym na poziomie krajowym oraz zapewniać transgraniczną ciągłość zamierzeń infrastrukturalnych (np. spójność infrastruktury położonej w sieci TEN-T, styki z sąsiednimi województwami). W pracach istotne jest zaangażowanie i współpraca interesariuszy związanych z rozwojem transportu i komunikacji.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 21 maja br.:
– w formie pisemnej na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
– ustnie do protokołu, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl

W tytule korespondencji należy wpisać „Uwagi i wnioski do RPT”. Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
– Obwieszczenie
– Założenia Planu transportowego województwa warmińsko-mazurskiego
– Klauzula RODO

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!