Warmia i Mazury

Plan zadań ochronnych dla Ostoi Piskiej

Obszar Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 ma powierzchnię 57 826,61 ha i położony jest na terenie powiatów: olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego i mrągowskiego, w gminach:  Rozogi (wiejska), Sorkwity (wiejska), Ruciane-Nida (miejsko-wiejska), Szczytno (wiejska), Świętajno (wiejska), Pisz (miejsko-wiejska), Mrągowo (wiejska), Piecki (wiejska), Biskupiec (miejsko-wiejska), Mikołajki (miejsko-wiejska), Dźwierzuty (wiejska).

Jest to obszar o wysokiej różnorodności biologicznej To ważna ostoja wydry, bobra europejskiego i wilka. Szczególnie cenne są zachowane w naturalnym stanie zbiorowiska roślinne, zwłaszcza: grądu subkontynentalnego (9170), naturalnych, dystroficznych zbiorników wodnych (3160), torfowisk przejściowych i trzęsawisk (7140), jezior eutroficznych (3150), oraz zbiorowisk ramienic w wodach mezotroficznych (3140).

Plan zadań ochronnych został sporządzony na 10 lat i zawiera: opis granic obszaru Natura 2000, mapę obszaru Natura 2000, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, cele działań ochronnych, działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1813) jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie i zacznie obowiązywać od 6 maja 2020 r.

Obecnie realizujemy także projekt pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i potrwa do 2022 r. W ramach tego projektu zostaną sporządzone projekty planów zadań ochronnych dla 12 warmińsko-mazurskich obszarów Natura 2000.

(RDOŚ w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!