AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Plan zagospodarowania przestrzennego Jędrychówko oraz Raj

Burmistrz Morąga informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego: Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego: Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego: Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.01.2020 r. do 20.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, pokój nr 22, w godz. od 7g-Q do 15°.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego. ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, pokój nr 22, o godz. 1230.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morąga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020 r.

GMINA MORĄG Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14 — 300 MORĄG

Tel. 89 757 22 31,  fax 89 757 21 20 e-mail: burmistrz@morag.pl www.bip.morag.pl

Osoba do kontaktu: Jolanta Chałkowska, tel. 89 757 22 31 wew. 31 e-mail: j. chalkowska@morag.pl

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!