Warmia i Mazury

Plany ochrony dla rezerwatów przyrody Warmii i Mazur

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawców projektów planów ochrony dla 20 rezerwatów przyrody, położonych w województwie warmińsko-mazurskim.

Rezerwaty przyrody obok parków narodowych są jedną z najcenniejszych krajowych form ochrony przyrody. W celu sprawnego zarządzania rezerwatami przyrody oraz utrzymania we właściwym stanie ochrony przedmiotów ochrony, dla ochrony których zostały one utworzone regionalni dyrektorzy ochrony środowiska sporządzają i realizują plany ochrony. Sporządzenie tych dokumentów planistycznych jest wypełnieniem delegacji ustawowej wynikającej ustawy o ochronie przyrody. Dokumenty sporządzane są na 20 lat. W swej treści zawierają szczegółowe informacje dotyczące danego rezerwatu przyrody, które to poparte są – wykonanymi przez specjalistów – inwentaryzacjami przyrodniczymi. Dzięki przeprowadzonym inwentaryzacjom możemy określić zagrożenia jakie mogą wystąpić lub występują w rezerwacie oraz wskazać sposób ich eliminacji lub ich ograniczania poprzez określenie działań ochronnych dla tych obszarów.

Obecnie rozpoczęła się procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawców projektów planów ochrony dla 20 rezerwatów przyrody, w tym: 9 faunistycznych (Jezioro Orłowo Małe, Ustnik, Bagno Nadrowskie, Polder Sątopy-Samulewo, Sztynort, Rzeka Drwęca – w części położonej w granicach województwa warmińsko-mazurskiego, Jezioro Łuknajno, Jezioro Siedmiu Wysp, Mokradła Żegockie), 5 torfowiskowych (Żurawie Bagno, Świńskie Bagno, Zabrodzie, Bagno Koziana, Gązwa), 3 florystycznych (Uroczysko Kramnik,  Zielony Mechacz, Krutynia Górna), 1 leśnego (Kamienna Góra), 1 krajobrazowego (Jezioro Kośno) i 1 wodnego (Jasne).

Projekty planów ochrony, o których mowa powyżej, powstaną w ramach realizacji umowy Nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Całkowity koszt przewidziany na realizację tego zadania wynosi 1 315 000 zł. Projekt potrwa do końca 2023 r.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie RDOŚ w Olsztynie.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!