Warmia i Mazury

Pobudzanie organizacji pozarządowych do współpracy

Wnioski do naboru w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przyjmowane są do 19 czerwca 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu.

Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pobudzenie organizacji do współpracy z biznesem poprzez wsparcie zadań mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, na realizację których organizacja pozarządowa pozyskała środki od darczyńców – podmiotów gospodarczych.

Ważne jest ponadto wsparcie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego, środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Głównym celem zadań proponowanych do realizacji w zakresie konkursu jest także rozwój kapitału społecznego województwa warmińsko-mazurskiego, wyrażającego się przede wszystkim we wzajemnym zaufaniu, uznawanych normach i wartościach w danych społecznościach, oddolnym samoorganizowaniu się mieszkańców i zaangażowaniu obywatelskim oraz we wspólnym działaniu – przejawia się szczególnie poprzez partnerską realizację zadań, udział w jego realizacji wolontariuszy i członków organizacji (w ramach pracy społecznej), włączanie do działań, już na etapie ich planowania, społeczności lokalnych. Organizacja pozarządowa winna w ofercie opisać w jaki sposób proponowane zadanie przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego regionu.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!