Warmia i Mazury

Polityka senioralna na najbliższe lata – konsultacje

Samorząd województwa zaprasza do konsultacji społecznych projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”.

Z inicjatywą opracowania „Polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027” wystąpił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nowa polityka senioralna, tak samo jak poprzednia skierowana jest do trzech grup odbiorców, tj.:
1. do osób w wieku powyżej 60 r.ż. – jako bezpośrednich odbiorców zaproponowanych
w nim działań,
2. do osób w wieku ok. 55 r.ż., które dopiero wkraczają w okres senioralny,
3. do otoczenia osób starszych, czyli do całego społeczeństwa – jako pośrednich, a czasem i bezpośrednich odbiorców niniejszego Programu, szczególnie w kontekście edukowania o procesie starzenia się i przygotowania nas wszystkich do tego etapu życia.

Wyodrębnienie ww. grup wynika z przekonania, że aktywizacją i wsparciem należy objąć nie tylko osoby, które ukończyły 60 r.ż., ale konieczne są również działania służące właściwemu przygotowaniu się do zdrowej i aktywnej starości.

Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027” jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki działań koniecznych do podjęcia przez wszystkie sektory życia społecznego.

Ma charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymagało będzie współpracy administracji rządowej i samorządowej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek ochrony zdrowia, instytucji kościelnych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową, społeczną, turystyczną i sportowo-rekreacyjną osób starszych.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu ww. Programu. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji.

Projekt oraz formularz konsultacji dostępny jest również w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, pokój 10 A, w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

1)    drogą elektroniczną na adres: rops@warmia.mazury.pl;
2)    drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
3)    bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy
ul. Głowackiego 17 w Olsztynie, pokój 10 A w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 89 521 95 27, a.konecko@warmia.mazury.pl)

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie odbędą się spotkania ani konferencje stacjonarne mające na celu skonsultowanie projektu ww. Programu, jednak planuje się zorganizowanie spotkania on-line w I kwartale 2021 roku. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Załączniki:
1. Projekt programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027“
2. Formularz konsultacji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!