Warmia i Mazury

Polityka senioralna w regionie – poznaliśmy wyniki konsultacji

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2021-2027”.

Konsultacje, które trwały od 23 grudnia 2020 roku do 27 stycznia 2021, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie zgłoszone uwagi, opinie i propozycje zostały rozpatrzone i zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich zostaną wykorzystane przy opracowaniu ostatecznego projektu omawianego programu, który zostanie przedłożony do przyjęcia zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego w I kwartale 2021 r.

Część uwag została zgłoszona w formie innej niż na formularzu konsultacji społecznych projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”. Szczególną aktywnością w tym zakresie wykazała się Rada Olsztyńskich Seniorów, której uwagi w części zostaną uwzględnione w ostatecznym brzmieniu programu.

Intencją konsultacji było nie tylko powiadomienie instytucji, organizacji, partnerów społecznych oraz mieszkańców regionów o realizowanych działaniach na rzecz seniorów, ale również zachęcanie oraz zaktywizowanie możliwie szerokiego kręgu środowisk do czynnego zaangażowania się w ich kreowanie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dostępne jest po adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/1566/ogloszenie-o-otwartych-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-projeku-programu-polityka-senioralna-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2021-2027.html

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!