Warmia i Mazury

Pomagajmy razem – ruszył nowy projekt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisał umowę o dofinansowanie projektu grantowego pt. „Pomagajmy Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu będzie wsparcie Domów Pomocy Społecznej (DPS), w tym ich personelu w zapewnieniu właściwej opieki nad osobami przebywającymi w 51 DPS, mającej na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID19.

Działania projektu obejmować będą personel DPS zatrudniony na podstawie umowy o pracę i pensjonariuszy DPS, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym DPS. Granty przekazywane podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS, będą mogły być przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

Zasady przyznawania grantów zostaną określone w regulaminie udzielania grantów.

Odbiorcami wsparcia będzie 51 DPS, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2020 r.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!